Årsmöte 2022.

Protokoll fört vid årsmöte med Ingelstad bygderåd 2022-03-03

§1

Mötets öppnande Ulf Hansèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna till bygderådets första årsmöte, det skulle hållits ifjol men pga. pandemin blev det först nu

§2

Ordförande för mötet
Ulf Hansèn valdes till ordförande för mötet

§3

Sekreterare för mötet
Lasse Henriksson valdes till sekreterare för mötet

§4

Justeringsmän
Anders Karlsson och Lars Olsson valdes till justeringsmän

§5

Dagordningen
Dagordningen godkändes

§6

Rösträknare och röstlängd
Rösträknare och röstlängd bordlades tills behovet finns

§7

Utlyst i rätt tid
Mötet fann att årsmötet var utlyst i rätt tid

§8

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
Verksamhetsberättelsen lästes upp och Ulf redogjorde för varje punkt så alla fick inblick i vad bygderådet jobbar med.
Den ekonomiska rapporten lästes upp

§9

Revisionsrapporten
Sigurd Johansson läste upp revisionsrapporten och uppmanade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet

§10

Ansvarsfrihet
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet

§11

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen lästes upp
Ulf bad mötet lista de tre viktigaste frågorna till direktmötet den 22 mars.
Det blev Ingelshovsområdet, Södra Ingelstad, Väg 27 och Centrumplanen, alltså fyra frågor

§12

Motioner
Det hade inte inkommit några motioner till mötet, så man gick vidare till valen

§13

Val ordförande
Ordförande på 1 år Ulf Hansèn

§14

Val ordinarie ledamöter
2 ordinarie ledamöter på 1 år Karl-Erik Johansson, Susanne Svensson
2 ordinarie ledamöter på 2 år Margaretha Svensson, Thomas Johansson

§15

Val revisorer
2 revisorer på 1 år Sigurd Johansson, Ulf Folkesson.
1 revisorssuppleant på 1 år Bengt-Uno Lilja

§16

Val suppleanter
4 suppleanter på 1 år Kennet Svensson, Christer Stenberg, Johannes Andersson, Marcus Thelander

§17

Val till valberedning
2 personer till valberedning Roger Dahlfors, Bernt Karlsson

§18

Teckna firman
Till att var för sig teckna firman och företräda föreningen gentemot Swedbank utsågs Ulf Hansén 480122-xxxx och Margaretha Svensson 490906-xxxx.

§19

Avslutning
Årsmötet avslutades

Därefter informerade Ulf om föreningsmöte den 16 mars och kommunens direktmöte den 22 mars

Nästa bygderådsmöte blir den 7 april 18.30 på Näckrosen

Ingelstad den 4 Mars 2022


———————- ——————–
Lasse Henriksson Ulf Hansén
Sekreterare Ordförande


Justeras


——————— —————–
Anders Karlsson Lars Olsson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län