Möte 06/12 2023

Minnesanteckningar från möte 231206 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Ulf Hansen Ingelstad Bygderåd

Per Andersson Ingelstad Bygderåd

Eva Johansson Ingelstad Bygderåd

Kenneth Svensson Ingelstad Bygderåd

Christer Stenberg Ingelstad Bygderåd

Lasse Henriksson Ingelstad Bygderåd

Margareta Svensson Ingelstad Bygderåd

Anders Svahn Ingelstad Bygderåd

Roger Dahlfors Ingelstad Bygderåd

Karl-Erik Johansson Ingelstad Bygderåd

  1. Inledning

Uffe hälsade alla välkomna till dagens möte.

  1. Ekonomiskt utfall 2023
Budgetutfall 2023-12-06

Budget Utveckl11-30
Kaffe-11-30 


totalt pengUtfall pengUtfallÖvrigtAnm
Intäkter
 


   

Byapeng35 000 30 00030 000
5 0005 0005 838Kung Inge


 


   

Summa intäkter35 000 30 00030 000
5 0005 0005 838 


    


   

Kostnader
 


   

Verksamhetsbidrag10 000 10 000

    


   

Varor och material12 000 12 000

   

Blomsteräng Inglinge
 
730
   

Broschyr, infoskylt, lådor0 
3 524
   

Belysning0 
2 134
    


   

Drift digital skärm2 500 2 5002 176
    


   

Lokalhyra och mötesfika*5 500 3 5006 740 2 0002 030 

IT-avgifter1 800 

 1 8002 016 

Virusprogram0 

 
343 

Kontorsmaterial
 

 
1 677 

Bankkostnader1 200 

 1 2001 203 

Övriga kostnader2 000 2 000      


   

Summa kostnader35 000 30 00015 304
5 0007 2690 


   

Resultat 11-300 014 696
0-2 2695 838 
  
 

Beräknade kostnader december 2023

 
 Anm.
Lokalhyra 12-06
 270 Styrelsemöte 2023-12-06
Glasberget fikabord ca


8 000
 
 Upplupen kostnad


 
 

Verksamhetsbidrag 2023
 
 Styrelsebeslut 2023-12-06
– Byggn för Näckrosen


5 000
 
 

– Röda Korset


2 000
 
 

– Innebandyklubben


2 000
    
 

Beräknat resultat 2023-12-31-2 304  -2 5395 838
Totalt sett ett beräknat underskott av Byapengen på 4 843 kr efter verksamhetsbidrag då utdelningen från
Föreningen Kung Inge ligger utanför byapengen. Underskottet täcks av tidigare års överskott.


*belopp i kolumnen Utvecklingspeng avser möten med inbjudna gäster, t ex politiker,

kommunen m fl och beloppet i kolumnen Kaffepeng avser bygderådetsordinarie möten

  1. Budget 2024

Margareta presenterade budgeten för 2024.

  1. Valförberedelse

Roger Dahlfors som sitter i valberedningen sonderade bemanningssituationen för styrelsen inför nästa år. Vidare får mer praktiska saker inför årsmötet behandlas vid nästa styrelsemöte.

  1. Landsbygdsrådet

Kommunen har kallat till möte angående Landsbygdsrådet den 11 december. Uffe åker på mötet och kommer att ta upp frågan om varför Landsbygdsrådet inte ska personliga suppleanter.

  1. Företagarföreningen

Uffe och Landsbygdsutvecklaren hade träffat några företagare och diskuterat med dem möjligheten att komma igång med företagarföreningen. De hade lovat att undersöka möjligheten och återkomma med besked.

  1. Hur övertyga kommunen om bron över Kyrksjön

Ett förslag framkom att man bör ha ett politikermöte med kommunen om detta. De politiker som bör bjudas in är Malin Lauber, Magnus P Wåhlin och Maria Garmer.

Vidare bör Lantmäteriet tillskrivas för att ta reda på äganderätten 5 meter från åkanten. Olika typer av brolösningar diskuterades exempelvis stålbro.

  1. Övriga frågor

Fyra belysningsstolpar fungerar ej. Påtalat till Växjö kommun.

Gröna bron (gång och cykelbron) är dåligt upplyst. Behövs ett lyse till. Lasse gör en skrivelse om detta som skickas till Växjö kommun.

Det ska inte vara nödvändigt att köra gamla gipsplattor till Växjö. Ingelstad bör få en särskild container för detta ändamål precis som Rottne.

  1. Nästa möte och avslutning

Nästa möte bestämdes till den 17 januari kl 18:30.

Uffe avslutade mötet och tackade för visat intresse

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län