Årsmöte 29/3 2023

Protokoll fört vid årsmöte med Ingelstad bygderåd 2023-03-29

§1

Mötets öppnande Ulf Hansèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Ordförande för mötet
Andreas Olsson valdes till ordförande för mötet.

§3

Sekreterare för mötet
Karl-Erik Johansson valdes till sekreterare för mötet.

§4

Justeringsmän
Eva Johansson och Roger Dahlfors valdes till justeringsmän.

§5

Dagordningen
Dagordningen godkändes

§6

Rösträknare och röstlängd
Rösträknare och röstlängd bordlades tills behovet finns.

§7

Utlyst i rätt tid
Mötet fann att årsmötet var utlyst i rätt tid

§8

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp och Ulf redogjorde för varje punkt så alla fick inblick i vad bygderådet jobbar med. Verksamhetsberättelsen sändes ut i samband med kallelsen till mötet.

§9

Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (Balans – och resultaträkning)
Margareta gick igenom föreningens resultaträkning. Föreningen redovisade ett underskott på 7089 kr men detta täckes av tidigare års överskott.

§10

Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Sigurd Johansson läste upp revisionsrapporten och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§11

Verksamhetsplan för 2023
Ulf gick igenom verksamhetsplanen för 2023. Planen sändes ut i samband med kallelsen till mötet.

§12

Val ordförande
Till ordförande på 1 år valdes Ulf Hansèn

§13

Val ordinarie ledamöter
Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Karl-Erik Johansson och Susanne Svensson (tom 2024).
Thomas Johansson och Margaretha Svensson har 1 år kvar av mandattiden (tom 2023).

§14

Val av suppleanter

Till suppleanter på 1 år valdes Christer Stenberg, Johannes Andersson, Marcus Thelander, Kenneth Svensson, Lars Olsson, Lasse Henriksson, Peter Jeppson

§15

Val revisorer
Till revisorer på 1 år valdes Sigurd Johansson och Ulf Folkesson.
Till revisorssuppleant på 1 år valdes Bengt-Uno Lilja

§16

Val av valberedning och sammankallande
Till valberedning valdes Roger Dahlfors och Bernt Karlsson.

§17

Teckna firman
Till att var för sig teckna firman och företräda föreningen gentemot Swedbank utsågs Ulf Hansén 480122-3530 och Margaretha Svensson 490906-2723.

§18

Behandling av inkomna förslag från styrelsen och övriga medlemmar

Inga förslag hade inkommit.

§19

Övriga ärenden

Det fanns inga övriga ärenden.

§ 20

Avslutning
Årsmötet avslutades

Därefter informerade Ulf om olika aktiviteter som är på gång för föreningen.

Nästa bygderådsmöte blir den 19 april kl 18.30.

Ingelstad den 30 Mars 2023


———————- ——————–
Karl-Erik Johansson Ulf Hansén
Sekreterare Ordförande


Justeras


——————— —————–
Eva Johansson Roger Dahlfors

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län