Årsmöte 2023.

Samtliga handlingar för årsmötet.

Styrelsen

Styrelse 2022 Valberedningens förslag till styrelse 2023

Ordf. 1 år Ordf.1 år

Ulf Hansén Ulf Hansén

Ledamöter 1 år Ledamöter 1 år

Karl-Erik Johansson Karl-Erik Johansson

Susanne Svensson Susanne Svensson

Ledamöter 2 år Ledamöter 2 år

Margareta Svensson Margareta Svensson

Thomas Johansson Thomas Johansson

Suppleanter Suppleanter

Christer Stenberg Christer Stenberg

Johannes Andersson Johannes Andersson

Marcus Thelander Marcus Thelander

Kenneth Svensson Kenneth Svensson Lars Olsson

Lars Henriksson Peter Jeppson

Revisorer Revisorer

Sigurd Johansson Sigurd Johansson

Ulf Folkesson Ulf Folkesson

Revisor suppleant Revisor suppleant

Bengt-Uno Lilja Bengt-Uno Lilja

Valberedning Valberedning

Roger Dahlfors Roger Dahlfors

Bernt Karlsson Bernt Karlsson

Dagordning för årsmöte för 2023 för Ingelstads Bygderåd

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 1. Val av sekreterare för mötet
 1. Val av justeringsmän för mötet
 1. Godkännande av förslag till dagordning
 1. Rösträknare och röstlängd
 1. Årsmötets behöriga utlysning
 1. Föredragning av verksamhetsberättelse
 1. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (Balans-och resultaträkning)
 1. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 1. Verksamhetsplan för 2023
 1. Val av ordförande
 1. Val av ordinarie ledamöter växelvis på två år
 1. Val av suppleanter
 1. Val av två revisorer och två suppleanter
 1. Val av valberedning och sammankallande
 1. Teckna firman
 1. Behandling av inkomna förslag från styrelsen och övriga medlemmar
 1. Övriga ärenden
 1. Ändring av stadgar
 1. Avslutning


Verksamhetsberättelse Bygderådet i Ingelstad 2022

Styrelsen har under 2022 haft följande sammansättning; Ulf Hansén ordf., Karl-Erik Johansson sekr.,

Margareta Svensson kassör, Ledamöterna Susanne Svensson och Thomas Johansson. Suppleanterna

Kenneth Svensson, Christer Stenberg, Johannes Andersson och Marcus Thelander.

Bygderådet har haft 5 styrelsemöten under året samt 2 möten när det gäller

Föreningssamverkan.

Vidare har Bygderådet haft 3 träffar med de politiska partierna Moderaterna,

Centerpartiet och Socialdemokraterna.

På Kung Inges Dag har Bygderådet tillsammans med Växjö Kommun och

Vidingehem presenterat Centrumplan, Ingelstad Södra, Ingelshov samt i övrigt

vad som är på gång i Ingelstad.

Remissinstans Hanefors naturskyddsområde.

Varit drivande i utvecklingen av Hanefors.

Deltagit i förstudie Ingelstad Södra.

Deltagit i förstudie Soltomterna.

Påtalat och arbetat för en cykelväg mellan Ingelstad och Växjö.

Arbetat aktivt med olika förslag om ny dragning av RV27.

Varit rådgivande i nyttjandet av Ingelshov som flyktingboende.

Påtalat att behov föreligger att utöka förskoleverksamheten och att då

Parkvägens förskola är ett lämpligt objekt att använda.

Deltagit i arbetet med Centrumplanen.

Varit drivande om uppsättning av Julstjärnorna.

Sett till att mer belysning nu finns vid Glasberget.

Anlagt blomsteräng vid Inglingehög.

Lämnat verksamhetsbidrag till Röda Korsets och Innebandyklubbens flyktinghjälp Ukrainska flyktingar på Ingelshov.

Verksamhetsbidrag för julmarknad och julgransdans har lämnats till Byggnadsföreningen Näckrosen

Revisionsberättelser år 2022

Redovisning av bya-peng 2022

Redovisning av byapeng 2022
TotaltUtvecklKaffe-Övrigt
resultatpengpeng
Intäkter
Byapeng35 00030 0005 000
Summa intäkter35 00030 0005 000
Kostnader
Verksamhetsbidrag10 50010 500
Varor och material11 18711 187
Infoskylt, fikabord Hanefors00
Främmande tjänster00
Lokalhyra och mötesfika12 9257 5502 6252 750
IT-avgifter1 7661 766
Drift digital skärm2 1762 176
Virusprogram345345
Bankkostnader1 2001 200
Övriga kostnader1 9903781 612
Summa kostnader42 08931 7917 5482 750
Beräknat resultat-7 089-1 791-2 548-2 750
2022 års underskott på 7 089 kr täckes av tidigare års överskott.
*Föreningen har lämnat verksamhetsbidrag till Röda Korset och Innebandyklubben för deras aktiviteter och engagemang för de ukrainska flyktingarna på Ingelshov.
*Byggnadsföreningen Näckrosen har fått verksamhetsbidrag för julmarknaden och julgransdans.
*En blomsteräng har anlagts framför stugan vis Inglingehög.
* I övrigt består kostnaderna av underhåll av den digitala skärme, julstjärnor, mötes- och administrativa kostnader

Verksamhetsinriktning 2023 Ingelstads Bygderåd.

 • Laddstolpar för elbilar i centrum
 • Medverka i utformningen av Soltomten och Ingelstad Södra
 • Aktivt driva frågan om bro i anslutning till Sjöbolsområdet
 • Aktivt driva frågan om trafiksäkerhet väg 27 med anslutningar
 • Aktivt driva frågan utformning Centrumplanen.
 • Föreslå gatunamn Soltomten (Sune Svantesson).
 • Utforma ett informationsblad om Ingelstad.
 • Undersöka möjligheterna till Informationstavla vid Ingelstadshuset.
 • Försöka bilda en företagarförening för Ingelstad.
 • Fortsätta påverka en cykelväg till Växjö.
 • Undersöka möjligheterna att uppgradera hemsidan för Ingelstad.
 • Påverkan att Parkvägens gamla förskola iordningsställt för att undvika brist på förskoleplatser
 • Fortsätta att stödja föreningar i samhället med verksamhetsbidrag.

Styrelsen för Ingelstads Bygderåd

Ulf Hansén

Orförande

Budget 2023

Budget 2023
BudgetUtvecklKaffe-
totaltpengpeng
Intäkter
Byapeng35 00030 0005 000
Summa intäkter35 00030 0005 000
Kostnader
Varor och material12 00012 000
Drift digital skärm2 5002 500
Verksamhetsbidrag10 00010 000
Lokalhyra och mötesfika*5 5003 5002 000
IT-avgifter inkl program1 8001 800
Bankkostnader1 2001 200
Övriga kostnader2 0002 000
Summa kostnader35 00030 0005 000
Beräknat resultat000
* Beloppet i kolumnen Utvecklingspeng avser möten med inbjudna gäster, t ex politiker, kommunen m fl och beloppet i kolumnen Kaffepeng avser bygderådets ordinarier möten.

Alla välkomna

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län