Möte 20/1 2022

Minnesanteckningar från möte 220120 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Lasse Henriksson

Ulf Hansen

Margareta Svensson

Kenneth Svensson

Lars Olsson

Eva Johansson

Ulf Folkesson

Roger Dahlfors

Nina Fredhage

Niklas Johansson

Thomas Johansson

Karl-Erik Johansson

1) Aktuellt läge 2/1-22

Ulf skickade mejl till berörda på kommunen i olika projekt som berör Ingelstad. Nedan framgår de svar han erhållit.

Översiktsplanen

Kommunens översiktsplan klubbades i december. Ulf uppmanar var och en att ta del av den. Lite besvärlig att orientera sig runt i den.

Saknar tids-och antalsmässiga mål men kan bero på att jag inte hittat dem. Vad gäller den prioriterade byggnationen nämns enbart centrumplanen. Cykelvägar som fanns i förra förslaget är borta.

Centrumplanen

Emma L meddelar att de beställt en dagvattenutredning. Denna påbörjas i januari och klar i april. När den är klar kan landskapsarkitekten börja skissa på förslag på utemiljön. Dessa skisser med olika prislapp ska sedan politiken ta ställning till. Antagande av centrumplanen är inte realistisk innan hösten -22.

Från Vidingehem rapporteras att de inte räknar med utökad byggrätt utan de ges istället rätt till att bygga på Näckrosen.

Ingelstad Södra

Solverkstomten som Kommunen förvärvat gånga hösten kommer att vara första steget på området. Parallellt med det börjar arbete i nästa etapp där deponifrågan ingår. Detaljplan för solverksområdet räknar man med att kunna ha framme sommaren -23 om samordning med Trafikverket fungerar. Under 2022 kommer också detaljplanen påbörjas för området vid deponin för att man ska kunna söka bidrag till saneringen.

Ingelshov

Henrik Vernersson har i mejl skrivit att olika alternativ utvärderas nu (avstyckning tomter) och att det pågår ett arbete om planändring och undersökning av fornlämningar. Under januari kommer kontakt att återupptas med Seniorvillan.

Hanefors

Tidigare redovisad handlingsplan ligger fast och i avvaktan på bättre väderförhållanden så händer inte mycket.

Väg 27 söder och norr om 50-gräns

Vänligen fundera och kom med förslag hur vi jobbar med hastighetsbegränsning och ”metkroken”.

Övrigt.

Vi avvaktar beslut och utförande av mer belysning vid Glasberget.

Vi avvaktar svar på skrivelse till Kommunen om informationstavla placerad vid Centrumhusets parkering.

Vi avvaktar beslut och utförande av ny godkänd trädbelysning i björken söder om Näckrosen.

Vi har fått meddelande om att planarkitekten Rasmus Leo är föräldraledig fram till september.

Ulf uppmanar alla att tänka på frågor inför stormöte 22 mars med Kommunen.

  1. Årsmöte

Datum för årsmöte för 2021 bestämdes till torsdagen den 3 mars.

  1. Julstjärnorna

Tyvärr har fem julstjärnor blivit skadade. Av de fem hade tre blivit bortförda och hade blivit upphittade vid Fagrabeck. För att återställa dem i ursprungligt skick beräknas att det blir en kostnad på c:a 7000 kr för föreningen. Vi skall fråga om Vidingehem eller kommunen kan göra uppsättning och nedtagning av stjärnorna fortsättningsvis.

  1. Väg 27

Eftersom arbetet med väg 27 är satt på framtiden av Trafikverket så tyckte mötet att det vi kunde jobba för att förändra i närtid var att få till en hastighetsbegränsning och en ”metkrok” till återvinningsstationen. Vidare skulle Roger kolla om det kunde bildas en arbetsgrupp på sjöbolsområdet som kunde jobba med infrastrukturfrågorna där. Detta särskilt med tanke på att byggnation planeras på solverkstomten på området. Förslag framkom också att man skulle bjuda in kommunen för att titta på området och diskutera olika lösningar.

  1. Föreningsmöte

De positiva erfarenheterna av tidigare föreningsmöte gör att vi vill fortsätta med denna aktivitet. Förslaget är att vi skall ha två möten varje år. Strävan är att vi skall få med yngre personer på föreningsmötena som kan bli intresserade att jobba vidare i föreningar på orten.

  1. Inglingehög

Björn Idlinge på Växjö kommun tillsammans med Länsstyrelsen tar ansvar för arbetet med upprustning av området kring Inglingehög.

  1. Vidingehem

Bolaget har fått en ny VD som heter Catharina Rydberg Lilja. Det känns bra att nu VD-posten blir tillsatt permanent med tanke på att tidigare innehavare endast haft befattningen under en begränsade tidsperioder.

  1. Företagarföreningen

Svårt att få något driv i föreningen. Kan bero på att det är små företag som har svårt att få tid till aktiviteter utanför företaget. Kan vara en lösning att de deltar i föreningsmötena.

  1. Övrigt

Frågan togs upp om vi skulle bjuda in politikerna i kommunen inför valet för att höra deras ståndpunkter när det gäller landsbygdsfrågorna och framför allt när det gäller Ingelstad? Dokumentation om tidigare träff med politikerna inför valet 2018 bifogas.

Arbetet med den nya sporthallen fortskrider. Arbetet drivs i projekt med Växjö kommun, Ingelstad Gymnasiet och Ingelstad Innebandyklubb. Man siktar på start av byggnationen 2023/24.

För nya församlingshemmet har bygglov beviljats och byggstart beräknas ske i början av 2023.

Förslaget till verksamhetsberättelse för 2021 bifogas.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län