Möte 15/2 2023

Minnesanteckningar från möte 230215 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Ulf Hansen

Kenneth Svensson

Christer Stenberg

Lasse Henriksson

Susanne Svensson

Thomas Johansson

Johannes Andersson

Margareta Svensson

Karl-Erik Johansson

 1. Förberedelse inför årsmöte

Tidpunkten för årsmötet bestämdes till onsdagen den 29 mars kl 18:30.

Styrelsens sammansättning föreslås bli den samma som för 2022.

Förslag till verksamhetsberättelse för 2022.

Styrelsen har under 2022 haft följande sammansättning: Ulf Hansen ordf, Karl-Erik Johansson sekr, Margareta Svensson Kassör. Ledamöter Susanne Svensson och Thomas Johansson. Suppleanter Kenneth Svensson, Christer Stenberg, Johannes Andersson, och Marcus Thelander.

Bygderådet har haft 5 styrelsemöten under året och 2 möten när det det gäller föreningssamverkan.

Vidare har Bygderådet haft 3 träffar med de politiska partierna Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna.

På Kung Inges Dag har Bygderådet tillsammans med Växjö Kommun och Vidingehem presenterat Centrumplan, Ingelstad Södra, Ingelshov samt i övrigt vad som är på gång i Ingelstad.

Remissinstans Hanefors naturskyddsområde.

Varit drivande i utvecklingen av Hanefors.

Deltagit i förstudie Ingelstad Södra.

Deltagit i förstudie Soltomterna.

Påtalat och arbetat för en cykelväg mellan Ingelstad och Växjö.

Arbetat aktivt med olika förslag om ny dragning av RV27.

Varit rådgivande i nyttjandet av Ingelshov som flyktingboende.

Påtalat att behov föreligger att utöka förskoleverksamheten och då är Parkvägens förskola ett lämpligt objekt att använda.

Deltagit i arbetet med Centrumplanen.

Varit drivande om uppsättning av Julstjärnorna.

Sett till att mer belysning nu finns vid Glasberget.

Anlagt blomsteräng vid Inglingehög.

Lämnat verksamhetsbidrag till Röda Korsets och Innebandyklubbens flyktinghjälp till Ukrainska flyktingar på Ingelshov.

Verksamhetsbidrag för julmarknad och julgransdans har lämnats till Byggnadsföreningen Näckrosen.

Margareta lämnade en redovisning av byapengen för 2022.

 1. Verksamhetsinriktning 2023

Föreningen föreslår följande verksamhetsinriktning för 2023.

 • Laddstolpar för elbilar i centrum
 • Medverka i utformningen av Soltomten och Ingelstad Södra
 • Aktivt driva frågan om bro i anslutning till Sjöbolsområdet
 • Aktivt driva frågan om trafiksäkerhet väg 27 med anslutningar
 • Aktivt driva frågan utformning Centrumplanen.
 • Föreslå gatunamn Soltomten (Sune Svantesson).
 • Utforma ett informationsblad om Ingelstad.
 • Undersöka möjligheterna till Informationstavla vid Ingelstadshuset.
 • Försöka bilda en företagarförening för Ingelstad.
 • Fortsätta påverka en cykelväg till Växjö.
 • Undersöka möjligheterna att uppgradera hemsidan för Ingelstad.
 • Påverkan att Parkvägens gamla förskola blir iordningsställd för att undvika brist på förskoleplatser
 • Fortsätta att stödja föreningar i samhället med verksamhetsbidrag.

Margareta lämnade en budget för byapengen avseende 2023.

 1. Möte med kommunen den 1 mars

Bygderådet skall ha en träff med Växjö Kommun den 1 mars. Då ska bland annat Soltomterna, väg 27 och broförbindelse över Kyrksjön behandlas.

 1. Vidingehem utan VD

Eftersom nuvarande VD Catharina Rydberg Lilja kommer att övergå till att bli kommunchef efter Monica Skagne föreligger det en risk att det kan bli ett vakuum i organisationen innan ny VD kommer. Uffe hade redan märkt en svårighet att få tag på ansvariga personer.

 1. Projektledare för Södra Ingelstad

Uffe kommer att ta kontakt med Kommunen så att de omgående utser en ny projektledare. Den tidigare utsedda projektledaren kommer att vara föräldraledig.

 1. Projekten Centrumplan, Hanefors, Lampor

Tyvärr försenas förstudien för centrumplanen eftersom vattenutredningen ännu ej är klar. Arbetet med Hanefors löper planenligt.

När det gäller lampor i trädet vid Näckrosen har Lasse pratat med Håkan Ottosson och han tycker det trädet vi nu använder är jobbigt på grund av att det är för nära dammen. Fundera på andra alternativa träd.

 1. Bjuda in Vänsterpartiet och nytt möte

Uffe skulle bjuda in Västerpartiet till vårt nästa möte den 15 mars kl 18:30.

 1. Avslutning

Uffe avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län