Möte 16/3 2022

Minnesanteckningar från möte 220316 angående föreningssamverkan i Ingelstad

Representanter för följande föreningar var närvarande

Bygderådet- Ulf Hansen, Kenneth Svensson, Margareta Svensson, Karl-Erik Johansson, Thomas Johansson, Susanne Svensson, Johannes Andersson, Eva JohanssonNiklas Johansson, Lasse Henriksson, Mikael Eriksson

Hembygdsföreningen- Kenneth Svensson

Ingelstad Gymnasium- Katrin Bladh

Ingelstad IK- Lars Lundkvist, Johan Falkbrink

Ingelstad IBK- Thomas Johansson

Röda korset- Anne-May Karlsson, Ulla Johansson

SPF- Sigurd Johansson

Friluftsfrämjandet- Kristoffer Lundqvist, Roger Dahlfors, Håkan Pettersson

Ingelstad sportfiskeklubb- Dan Pettersson, Roger Dahlfors

Kyrkan- Carina Cummins

Skytteklubben- Kristoffer Lundqvist, Jennie Svärd

Fiskevårdsföreningen- Dan Pettersson

Från företag i Ingelstad-Therese Hammar och Karl Johan Karlsson

  1. Ulf informerade om kvällens agenda och Bygderådets verksamhet

Ulf hälsade välkommen och presenterade kvällens agenda.

Han gjorde en lägesrapport när det gäller följande punkter.

  • Centrumplanen. Ligger för närvarande på is på grund av dagvattenfrågan.
  • Ingelstad Södra. Förstudien pågår. Representanter för Bygderådet deltagit. Solverkstomten prioritet 1. Bör kunna vara färdigt för byggnation till andra halvåret 2024.
  • Ingelshov. LSS-boende på gång. Stora byggnaden utreds om försäljning ska ske eller den ska användas i egen regi. Funderingar på seniorvillor, parhus eller enskilda villor. Detaljplaneändring behöver göras.
  • Hanefors. Kvarvarande arbete skall vara färdigt till sommaren.
  • Inglinge Hög. Något arbete har ännu inte utförts och det är osäkert om det kommer att göras något arbete med tanke på att Länsstyrelsen saknar pengar.
  1. Ukraina/ Ingelshov

Fyra representanter från Växjö kommun informerade om åtgärder som måste ske med tanke på flyktingströmmarna från Ukraina. Det behövs boende, mat, kläder mm till flyktingarna. Ukrainska tolkar behövs och möjlighet ska skapas för att barnen ska kunna gå i skolan.

Ett evakueringsboende har skapats på Ingelshov med 45 platser.

De Ukrainska flyktingarna omfattas av ett massflyktsdirektiv så de har när de registrerat sig på Migrationsverket uppehållstillstånd i 1 år med möjlighet till förlängning till 3 år.

  1. Presentation av de olika föreningarna

-IIK

Föreningen ser fram emot att kunna köra en hel säsong utan avbrott för pandemin. Fotbollsskola planeras till sommaren.

-Röda Korset

Ingelstad Röda Kors grupp anordnar en hel del aktiviteter. De har haft social verksamhet i församlingshemmet med sopplunch. Insamlingsverksamhet har bedrivits till flera angelägna ändamål. Ett promenadtrim och ett cykeltrim planeras till sommaren. Modevisning är planerad till den 3 april. Vidare hjälper man till på Kupan i Växjö 2dagar per månad. Man hjälper även till med flyktingmottandet.

-IBK

Man håller på att avsluta säsongen. Det har varit svårt med halltider. Sex lag skall åka på cup till Jönköping. Man jobbar med att göra utebanorna i ordning till den kommande säsongen.

-Ingelstad Gymnasiet

Totalt har skolan 260 elever som kommer från 50 olika kommuner. Vårbruket kommer nu att komma igång i april-maj, vilket innebär att det kommer vara en hel del traktorer och jordbruksredskap på vägarna. Djurparken öppnar den 21 maj och kommer under sommaren vara öppet på helgerna. Studentfirandet kommer att äga rum den 3 juni.

-Friluftsfrämjandet

Haft svårt att få med föräldrar som ledare. Jobbar med att skapa nya grupper. Kommer att driva Sikabacken som tidigare år. Planerar för att använda Haneforshuset under året.

-Skytteklubben

Skytteklubben kommer att ha 80 årsfirande under året.

-Fiskevårdföreningen

Utplanteringen av öring och utkörning av lekgrus fortsätter under året. Man planeraratt ha kurser i ungdomsfiske. Angelägna om att kommunen plockar bort sakerna i lokalerna vid Hanefors.

-Hembygdsföreningen

Har årsmöte torsdagen den 31 mars. Traditionsmässigt valborgsfirande den 30 april. Familjeaktivitet med cykelorientering och avslut med korvgrillning den 27 maj. Nationaldagsfirande vid hembygdsgården den 6 juni. Sensommarprogrammet kommer senare.

-Kyrka

Nu i fastan kommer man att jobba med en hel del olika insamlingar, varav insamlingen till flyktingarna från Ukraina är en viktig del. Ny präst kommer till församlingen i juni.

  1. Företagande

Tyvärr dålig anslutning av företagare till vårt möte. Med tanke på att det finns så många företag i Carrierområdet vore det bra om fler företagare än Karl-Johan och Therese kunde delta. Det hade varit bra om det fanns en företagarförening.

  1. Övrigt

Ulf påminde om direktmötet den 22 mars kl 17:30 till19:30 på Näckrosen.

Politiker och tjänstemän är på plats och polisen ger en lägesbild om trygghet. Under kvällen blir det samtal och dialoger i smågrupper och helgrupp med fokus på vad som är det viktigaste för att utveckla bygden och orterna som fantastiska platser att bo, leva och verka i, idag och i framtiden.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län