Möte 30/8 2023

Minnesanteckningar från möte 230830 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Fredrik Olsson Söderlycke Bygg

Fredrik Blad Söderlycke Bygg

Ulf Hansen Ingelstad Bygderåd

Kenneth Svensson Ingelstad Bygderåd

Christer Stenberg Ingelstad Bygderåd

Lasse Henriksson Ingelstad Bygderåd

Lars Olsson Ingelstad Bygderåd

Margareta Svensson Ingelstad Bygderåd

Markus Thelander Ingelstad Bygderåd

Per Andersson Ingelstad Bygderåd

Johannes Andersson Ingelstad Bygderåd

Susanne Svensson Ingelstad Bygderåd

Peter Jeppsson Ingelstad Bygderåd

Karl-Erik Johansson Ingelstad Bygderåd

 1. Inledning

Uffe hälsade alla välkomna till dagens möte.

 1. Skjutbaneladan

Söderlycke Bygg informerade om planeringen för skjutbaneladan. Det planeras för 25 lägenheter på c:a 75 kvadratmeter. Lägenheterna beräknas bestå av tre huskroppar.

Man har tyvärr ännu inte fått rivningstillstånd av kommunen eftersom en av byggnaderna har stenfot och det finns medarbetare på kommunen som önskar bevara den. Beslut skall därför tas av nämnden. Skrivelser till nämnden skall vara kommunen tillhanda på måndag. Bygderådets uppfattning var att man stöttar ett rivningsbeslut av alla byggnader på aktuell tomt.

Söderlycke Bygg mailar över sin skrivelse till Ulf. Sedan mailar Ulf till kommunen och biträder skrivelsen. Viktigt att politiker påverkas innan beslutet tas och det arbetet har Söderlycke Bygg påbörjat. Efter förhoppningsvis ett positivt besked om rivningstillstånd drar arbetet med e detaljplanen igång.

 1. Inglinge Hög

Arbetet med Inglinge Hög fortgår. Representanter till ett samverkansråd skall utses till den 18 september. Från Bygderådet

utsågs Karl-Erik Johansson.

 1. Hanefors

Följande handlingar har erhållits från kommunen. Se separat mail.

 • Sammanträdesprotokoll 2023-03-23
 • Samrådsredogörelse Naturreservatet Hanefors 2023-02-16
 • Bildande av naturreservatet Hanefors i Växjö Kommun 2023-03-23
 • Skötselplan naturreservatet Hanefors i Växjö Kommun 2023-03-23

När det gäller samrådsredogörelsen uppkom följande synpunkter från enskild vägförening.

Enskild vägförening Ingelstad ga:1 genom Östra Torsås vägförsamling motsätter sig naturreservatsbildningen om de ska ha kvar ansvaret för skötseln av de broarna som finns inom området och trafiklösningen till och från området, eftersom utfarten på riksväg 27 inte är lämpad för någon trafikökning.

Vägsamfälligheten är för naturreservatsbildningen om de endast har ansvar för vägen från Ingelstad till naturreservatet och om broarna endast får användas för gång- och cykeltrafik. Alternativt att kommunen tar ansvar för skötsel av broarna inom området och förändring av trafiklösningen vid utfarten på riksväg 27 så att den blir säkrare och klarar en ökning av trafiken.

Växjö kommuns svar: Efter dialog med Östra Torsås vägförsamling har överenskommelse nåtts i att broarna stängs av för motorfordonstrafik och endast blir tillgängliga för gång- och cykeltrafik. Vägen norrut mot Ingelstad samhälle kommer fortsatt vara en samfälld väg medan vägen österut från reservatet mot riksväg 27 kommer bli privat enskild väg.

Mötet tyckte att denna fråga bör diskuteras närmare med kommunen och vägföreningen. Vidare ansåg man att det var mycket viktigt att arbetet med skötselplanen upprätthålls.

 1. Infoblad om Ingelstad

Margareta hade utarbetat ett utkast till infoblad. Vill någon ha någon förändring i bladet kontakta Margareta. Viss osäkerhet föreligger om vilka platser som skall vara med i bladet och förändringar kan uppstå under året. Därför beslöts att trycka upp en mindre upplaga på 500 exemplar som beräknas behövas för ett årsbehov.

 1. Bro och utfart väg 27

Arbetet med att få till en bro över Kyrksjön och få till en säker trafiklösning för väg 27 bör diskuteras med kommunens politiker.

Därför bör vi få till ett möte med Per Sandberg, Malin Lauber och Otto Lindelöv. Från Bygderådet ska Ulf Hansen och Peter Jeppsson delta.

 1. Kung Inges dag

Föreningen har lagts ner på grund av allmänt dåligt engagemang och att inga personer i styrelsen vill jobba vidare i föreningen. Vi får kolla upp om det finns något intresse när vi har vårat föreningsmöte.

 1. Infotavla Macken

Lasse som jobbat med frågan konstaterade att en stor infotavla skulle kosta i storleken 11 000 kr. Det tycker han och mötet var lite för dyrt och föreslår att vi satsar på en mindre tavla som vi kan ha inomhus.

Vi slipper ju då också att söka byggnadslov. Lasse hade gjort ett förslag på tavla innehållande karta och platser som kan vara intressant att besöka. Lasse jobbar vidare med infotavlan.

 1. Ljusglober i trädet vid Näckrosen

Det nuvarande trädet vid Näckrosen är besvärligt att byta ljusglober i och att ta ner eftersom det står så nära dammen. Därför föreslås att ljusgloberna sätts upp i ett träd vid gångvägen intill övergångsstället.

Kommunen kopplar på elen.

 1. Krisberedskapsmötet

Arbetet med krisberedskap fortsätter. Bygderådets representanter till mötena är Susanne Svensson och Ulf Folkesson.

 1. Höstmöten

Datum för föreningsmöte bestämdes till den 19 oktober.

Datum för träff med kommunen bestämdes till den 9 november.

 1. Avslutning

Uffe avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län