Möte 9/11 2023

Minnesanteckningar från möte 231109 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Per Sandberg Växjö Kommun

Otto Lindlöf Växjö Kommun

Peter Lönn Växjö Kommun

Kenneth Svensson Ingelstad Bygderåd

Christer Stenberg Ingelstad Bygderåd

Lasse Henriksson Ingelstad Bygderåd

Lars Olsson Ingelstad Bygderåd

Margareta Svensson Ingelstad Bygderåd

Anders Svahn Ingelstad Bygderåd

Anders Gräns Ingelstad Bygderåd

Susanne Svensson Ingelstad Bygderåd

Anders Karlsson Ingelstad Bygderåd

Sigurd Johansson Ingelstad Bygderåd

Roger Dahlfors Ingelstad Bygderåd

Bertil Lyden Ingelstad Bygderåd

Eva Johansson Ingelstad Bygderåd

Karl-Erik Johansson Ingelstad Bygderåd

 1. Inledning

Uffe hälsade alla välkomna till dagens möte och då särskilt våra gäster från Växjö kommun Per Sandberg, Otto Lindlöf och Peter Lönn.

 1. Etapp 1

Geografisk avgränsning

 • Tät småhusbebyggelse / flerbostadshus Dalängsvägen
 • Bulleravskärmning, Rv 27
 • Privat fastighetsägare söder
 • Kommunal mark / NATUR väster, mot ån

Utredningsbehov

 • Naturvärdesinventering
 • Trafikbuller
 • Luftledningen
 • Dagvatten
 • Förprojektering

Tidplan

– Detaljplan uppskattas kunna antas under 2025. 

– Tomter till försäljning 2026?

Anslutning från väg 27

– Väg 27 ingår i klass 2 av det funktionellt prioriterade vägnätet hos Trafikverket vilket ställer höga krav på regional framkomlighet

– De kommer av detta skäl inte godta en cirkulationsplats här.

– Den nya vägen bör av trafiksäkerhetsskäl inte heller ansluta mitt emot soptippsvägen, varför en förskjuten vägkorsning förmodligen kommer vara det kvarvarande alternativet vad gäller anslutningen till väg 27.

– Hastighetskamror på väg 27 i närheten av utfarten från sjöbol beräknas vara uppsatta inom en ganska snar framtid.

– Politikerna tar med sig den framtida lösningen för väg 27.

 1. Bro över Skye å
 • Växjö Kommun har en fundering hur många av de nya invånarna som kommer välja anslutningen söderut då det inte blir någon cirkulation vid riksvägen? Denna anslutning med bro blir ju främst till för dem som skall vidare söderut. Skall man norrut så blir ju fortfarande cirkulationen vid kyrkan det smidigaste alternativet.

Bygderådet har en annan uppfattning att bron i huvudsak kommer att serva sjöbolsområdet när man skall till centrum.

 • Primärt är vår tanke att ha en Gång- cykelbro över ån (i förstudien säger vi att en enkelriktad vägbro inte är så mycket dyrare än en gc-bro…)
 • Från flertalet ledamöter framfördes att ett behov av bro för fordonstrafik föreligger i båda riktningarna för att undvika att få ut så mycket av trafiken på väg 27. Vidare har räddningstjänsten ett stort behov av en sådan lösning.
 1. Ingelstad Centrum
 • Kvalitetsprogram framtaget som ska kostnadsberäknas, denna kommer ge en tydligare idé om hur allmän platsmark kan komma att utformas.
 • Utökade byggrätter för bl.a bostäder
 • Satsning på allmän platsmark: stråket förbi Solviken, parkmark och tillgång till vatten vid Näckrosen
 • Översvämnings- och skyfallsutredning gjord vilket säkerställer Näckrosens befintliga byggnad men även plats för ny
 • Förprojektering gjord för att avleda och rena dagvatten nära torget vid Ica
 • Parkeringsinventering gjord
 • Trädrader kommer att finnas kvar, dock kan några komma att fällas med dispens.
 • Planen vill möjliggöra för verksamhetslokaler i bottenplan med lgh ovanpå
 • Under hösten har det arbetats med dagvattenutredning, vi beräknar att den kommer vara helt klar i höst (är nästa klar)
 • När resultat och underlag från dagvattenutredning och förprojektering är klara kommer vi också, visuellt, kunna visa idéer för utformning av allmän platsmark
 • Det underlaget är avgörande för hur de enskilda aktörerna i centrum kan komma att utveckla sina fastigheter.
 • Med aktuell tidplan räknar vi med att kunna ha ett planförslag som går ut på granskning i april 2024. Uppskattad tid för antagande i KF andra kvartalet 2025.
 1. Hanefors

Följande handlingar har erhållits från kommunen. Se separat mail.

 • Sammanträdesprotokoll 2023-03-23
 • Samrådsredogörelse Naturreservatet Hanefors 2023-02-16
 • Bildande av naturreservatet Hanefors i Växjö Kommun 2023-03-23
 • Skötselplan naturreservatet Hanefors i Växjö Kommun 2023-03-23

När det gäller samrådsredogörelsen uppkom följande synpunkter från enskild vägförening.

Enskild vägförening Ingelstad ga:1 genom Östra Torsås vägförsamling motsätter sig naturreservatsbildningen om de ska ha kvar ansvaret för skötseln av de broarna som finns inom området och trafiklösningen till och från området, eftersom utfarten på riksväg 27 inte är lämpad för någon trafikökning.

Vägsamfälligheten är för naturreservatsbildningen om de endast har ansvar för vägen från Ingelstad till naturreservatet och om broarna endast får användas för gång- och cykeltrafik. Alternativt att kommunen tar ansvar för skötsel av broarna inom området och förändring av trafiklösningen vid utfarten på riksväg 27 så att den blir säkrare och klarar en ökning av trafiken.

Växjö kommuns svar: Efter dialog med Östra Torsås vägförsamling har överenskommelse nåtts i att broarna stängs av för motorfordonstrafik och endast blir tillgängliga för gång- och cykeltrafik. Vägen norrut mot Ingelstad samhälle kommer fortsatt vara en samfälld väg medan vägen österut från reservatet mot riksväg 27 kommer bli privat enskild väg.

För att ändra vägen till GC-väg krävs lantmäteriförrättning. Varit svårt att finna representanter för vägsamhälligheten att diskutera med. Vidare ansåg man att det var mycket viktigt att arbetet med skötselplanen upprätthålls. Bygderådet vill gärna att lösa stenar tas bort och att fler papperskorgar sätts ut.

 1. Glasberget
 • Utvecklingsförslaget baseras dels på tidigare framtaget planeringsunderlag såsom ortsanalys och Aktivitets- och lekplatsplatsprogrammet och dels på fältbesök och dialoger med två förskoleklasser, en åk 2 och en åk 5.
 • Parken rustas för att möta ett ökat besökstryck när orten växer och lekutbudet i närområdet koncentreras till Glasberget.
 • Utbudet föreslås omfatta fler möjligheter till samvaro samt fler aktiviteter för olika åldersgrupper.
 • Parkens och lekplatsens tillgänglighet ska öka och innehållet kompletteras för att möta en bredare målgrupp.
 • Skall vara klart i slutet av 2023.
 1. Sikabacken

I den kartläggning som gjorts har 128 personer från orten lämnat sina synpunkter. Planer som föreligger är upprustning av servicehus, utegym med 8-9 stationer och grillplats med väderskydd. Detta skall vara klart till 2024.

 1. Cykelvägarna

Vi har ett önskemål om utbyggnad av cykelvägar (2 st) i  samhället.

 1. Idag finns en cykelväg från centrum till ”gamla Carrier”. Cykelvägen slutar vid Ingelstadshuset.

Önskemål finns att förlänga den till Finnmyrsvägen så att angöring finns till Industriområdet med bl.a. Benisab. Innebär att man inte behöver cykla ut på v27.

 1. Önskemål finns även att förlänga gång-och cykelbana mellan Haneforsvägen och Kungsvägen. Detta skulle innebära en säkrare cykelväg för Ungdomar till och från Ingelvi. De skulle då cykla ”skyddat till Gymnasiet och vidare på en grusad väg baksidan Ingelvi/Paddelbanorna.

Fördelen är att de inte behöver nyttja/korsa ”stora” vägen utanför Ingelvi.

Svaret från Otto Lindlöf var att cykelvägarna ej var beslutade för 2025 och där får man göra en prioritering vad som är mest angeläget.

För 2024 har redan beslut fattats om vilka cykelvägar som skall byggas.

 1. Träff företagarföreningen

Uffe och Landsbygdsutvecklaren skall träffa företagarföreningen onsdag den 15 november. Då skall man bland annat försöka få fram en kontaktperson för företagarna i Ingelstad.

 1. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 6 december kl 18:30

 1. Avslutning

Uffe avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 1. Avslutning

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län