Möten 12/3 2024

Minnesanteckningar från möte med Kommunalråden den 12 mars 2024

Närvarande

Malin Lauber Växjö Kommun

Maria Garmer Växjö Kommun

Ulf Hansen Ingelstad Bygderåd

Per Andersson Ingelstad Bygderåd

Eva Johansson Ingelstad Bygderåd

Kenneth Svensson Ingelstad Bygderåd

Christer Stenberg Ingelstad Bygderåd

Lasse Henriksson Ingelstad Bygderåd

Roger Dahlfors Ingelstad Bygderåd

Sören Andersson Ingelstad Bygderåd

Lars Mård Ingelstad Bygderåd

Dorthy Mård Ingelstad Bygderåd

Susanne Svensson Ingelstad Bygderåd

Thomas Johansson Ingelstad Bygderåd

Anders Karlsson Ingelstad Bygderåd

Lars Olsson Ingelstad Bygderåd

Bertil Lydén Ingelstad Bygderåd

Karl-Erik Johansson Ingelstad Bygderåd

 1. Inledning

Uffe hälsade alla välkomna till dagens möte och speciellt välkomna var Malin och Maria.

 1. Översvämningsrisken – Näckrosdammen

Enligt samrådshandling från juni 2019 skall en Sänkning av sjöns nivå med 10 cm till +156,30 meter över havet ske och man planerar ett 50 meter långt skibord.

Följande synpunkter har framkommit

 • Den föreslagna utloppsanläggningen är en mycket bra lösning men måste dimensioneras och utformas på ett mera genomtänkt sätt.
 • Föreslagna åtgärder sänker Torsjöns nivå med 1 decimeter motsvarande ca 7% av sjövolymen.
 • Åtgärderna vid Torsjöns utlopp måste samordnas med övriga delar av avrinningsområdet.
  • Torsjön är den sämsta platsen för utjämning och därmed följande nivåvariationer med mycket stora konsekvenser för Ingelstad samhälle.
  • Uppströms belägna sjöarna Tegnabysjön och Årydssjön har båda (var och en) mer än dubbelt så stor yta som Torsjön, varför motsvarande volymsutjämning bara leder till hälften så stor nivåvariation med väsentligt mindre påverkan vilket även berör ett mycket begränsat antal byggnader.
 • Åtgärden ingår i Nationella Planen beslutad 2020
 • Enligt kommunens åtgärdsstrategi 2016-2027:
  • Ansökan om moderna miljövillkor ska lämnas in år 2024.
  • Därefter uppskattas genomförandetiden för åtgärderna till 5 år efter erhållen dom.
 • Centrumplanen påverkas av Torsjöns nivåsänkning
 • Bygderådet saknar att samråd och information ej gjorts av kommunen.
 1. Väg 27 – på lång och kort sikt

För in Förbifart Ingelstad i översiktsplanen – möjliga sträckningar blockeras alltmer av nybyggda hus.

Vi anser att en förbifart väster om samhället gagnar invånarna i såväl Ingelstad som Tävelsås bäst.

 1. RV27-Passage genom Ingelstad- ”tättbebyggt område”

Nuläge(5500 meter, Torsjö-Ingelstad-Rävåsen) Interimslösning

TrafikÅDT 6600 fordon, 20% lastbilar, blandat med långsamma fordon All godstrafik Blekinge-Göteborg via Småland passerar 2,5 gånger så mycket trafik som förbi Hallabro/Backaryd Godstrafik fördubblas på 10 år (Blekinges länstransportplan RV27/29) Intensiv lantbrukstrafik mellan Ingelstad Agris huvudgårdar 1500 djur, 950 Hektar brukad mark, 17000 liter mjölk/dygn EPA, maskinaffär och maskinstation bidrar med långsam trafikNuvarande situation ohållbar
=> Interimslösning i väntan på förbifart
Hastigheter50 km/h intill skolrondellen, annars 70/80/90Kommunen bestämmer om hastighetsbegränsning på samtliga vägar inom tättbebyggt område. Anpassa hastighet efter vägens beskaffenhet Enligt Trafikverkets normer ? Använd TRVs Åtgärdsvalsstudie (Bramstorp) som argument ? Med acceptabel bullerpåverkan ?
TrafiksäkerhetLurig ”rak” väg, höjdskillnader och skymda anslutningar Falsk säkerhet => Olycksdrabbad Mer än 75 anslutningar, fyra säkra vänstersvängar Skolrondellen enda infart till Ingelstad centrum från RV27 Planskild cykelväg (vid fd Carrier, idag i det närmaste outnyttjad)Fler säkra korsningar/vänstersvängar Ingelstad Södra, Soptippsavfarten, övriga avfarter? Fartkameror där skolbarn uppehåller sig vid/på vägen Omkörningsförbud på hela sträckan, som söder om samhället Behov av parallellväg ? Cykelväg vid Ingelstadhuset?
SkolbarnBuller, utsläpp och mycket trafik vid skolrondellen Utsatta (skolskjuts-) hållplatser med skymd sikt Högstadie- och gymnasiebarn korsar 70/80/90-väg Högstadiebarn går på 70/80/90-väg till hållplats Gymnasiebarn går regelmässigt 500-2500m på 70/90-väg Linjebussar stannar endast vid hållplats Lantbruksskolans elever har vägen som arbetsplats Utbildning/praktik/deltidsarbete på Ingelstad AgriSäkra skolbarnens skolväg ! Vad är acceptabel hastighet när barn vistas på väg? Hur undvika att skolbarn och lastbilar blandas? Hur förmå trafikanter att hålla hastigheten? Säkra skolstopp liknande Säkra nattstopp? Överväg hur miljön vid skolan kan förbättras Minska trafik i skolrondellen till/från Ingelstad centrum ? Minska buller och utsläpp ? All genomfartstrafik accelererar i uppförsbacke efter rondellen
 1. Bro över ån i Ingelstad södra

Redan 1987 var frågan om en bro över ån uppe till behandling. Det förelåg redan då ett behov. Nu kommer behovet att öka ännu mer när ett 30-tal nya villor tillkommer på Sjöbolsområdet. Hela Sjöbolsområdet bör använda bron när man ska till Ingelstad centrum. På detta sätt slipper de att använda väg 27 med de stora olycksrisker som föreligger med den lösningen. Bron är också viktig för Räddningstjänsten för att kunna klara utryckningstider mm och vidare för att underlätta barnensskolväg.Kostnaden för bron ligger på c:a 5 miljoner kr när nu en ny beräkning gjorts. Det får betraktas som en mycket god investering. Malin och Maria återkommer med besked i brofrågan men var i princip positiva till en sådan lösning.

 1. Omorganisation parkförvaltningen

Förslag föreligger att Kommunens parkförvaltning ska centraliseras till Växjö från 1 september. Alla som jobbar på parkförvaltningen ska utgå från Växjö. En av anledningarna till detta är att få en bättre arbetsmiljö. Från Bygderådet uttrycktes farhågor om att detta innebär att mer arbetstid kommer att läggas på transporter och risk för ej optimal resursallokering föreligger. Förslag framkom att parkförvaltningen skulle samordnas mellan Vidingehem, VÖFAB och Kommunen.

 1. Information om vad som är på gång i kommunen

Malin och Maria informerade om arbetet med den nya simhallen som skall ligga på Bäckaslövsområdet. Den kommer att bli en 50 meter lång och 25 meter bred. Den beräknas vara klar 2028. Ekonomin i kommunen är god för 2024 och på grund av detta kan man underbalansera budgeten med 60 miljoner.

 1. Övrigt

Frågan om ett lyse på gröna bron (gång och cykelbro) togs upp. Viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Vi fick besked att Parkvägens förskola skulle vara klar 2025/2026.

Idag finns en cykelväg från centrum till ”gamla Carrier”. Cykelvägen slutar vid Ingelstadshuset. Önskemål finns att förlänga den till Finnmyrsvägen så angöring finns till industriområdet med bla Benisab. Innebär att man inte behöver cykla på väg 27.

Önskemål finns även att förlänga gång-och cykelbana mellan Haneforsvägen och Kungsvägen. Detta skulle innebära en säkrare cykelväg för ungdomar till och från Ingelvi. De skulle då cykla ”skyddat till Gymnasiet och vidare på grusad väg på baksidan av Ingelvi/paddelbanorna. Fördelen är att de inte behöver nyttja/korsa ”stora” vägen utanför Ingelvi.

Vad händer med Ingelshov? Bygderådet får ingen information.

Lekplatsen på Glasberget skall färdigställas under våren 2024.

Sikabacken skall servicehuset renoveras. Gungor och sitt bänkar ska flyttas. Utegym och utedusch installeras. Tennisbana ska göras med hard court som underlag. Dessa åtgärder ska vara färdiga under 2024.

7) Avslutning

Uffe avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län