Möte 14 /9 2022

Minnesanteckningar från möte 220914 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Ulf Hansen

Kenneth Svensson

Margareta Svensson

Christer Stenberg

Karl-Erik Johansson

  1. Centrumplanen

Ett flertal utredningar genomförs fortfarande. Bland annat görs en fastighetsbestämning av delar av centrum och Solviken, denna ansvarar kommunala lantmäteriet för och pågår under perioden juni-oktober 2022.Under våren har det arbetats med dagvattenutredning som kommunen beräknar vara klar tidig höst. I samband med att den blir klar kommer kommunen att arbeta fram kvalitetsprogrammet som skall följa med detaljplanen.

När resultat och underlag från dagvattenutredning och förprojektering är klara kommer kommunen också, visuellt, kunna visa ideer för utformning av allmän platsmark samtidigt som underlaget är avgörande för hur de enskilda aktörerna i centrum kan komma att utveckla sina fastigheter.

Med aktuell tidplan räknar kommunen att kunna ha ett planförslag som går ut på granskning i december 2022. Uppskattad tid för antagande i KF maj 2023.

  1. Soltomten (etapp1)

På tomten beräknas byggas 20-30 villor. Bullerpåverkan från väg 27 skall utredas. En dagvattenutredning skall göras. En bro skall byggas över kyrksjön för att klara trafiksituationen så att inte all trafik skall behöva gå via väg 27. Sanering av Helenetorpsdeponin skall göras till en beräknad kostnad av 70 mkr. Bidrag från staten beräknas erhållas med 70 procent av beloppet. Sune Svantesson skall få en egen gata i området. Tomterna beräknas vara färdiga för försäljning och byggnation från 2025.

  1. Ingelstad Södra (etapp 2 och 3)

Etapperna beräknas ge c:a 300 tomter. Förslaget innebär att en ombyggnad av reningsverket bör göras. Vidare kanske det innebär en eventuell uppgradering av pumpstationen vid kyrksjön och en eventuell uppgradering av dricksvattensystemet. Tomter beräknas vara färdiga för försäljning tidigast 2028

  1. Hanefors

Förslaget till bildande av naturreservat för Hanefors är ute på samråd. Synpunkter på förslaget skall lämnas senast den 2 oktober.

  1. Inglinge Hög

Björn Idlinge hade träffat Länsstyrelsen i förra veckan angående projekt Inglinge Hög. Projektet kommer att ledas av Kulturparken Småland och Björn och ytterligare en person från Länsstyrelsen ska ingå i projektgruppen. Syftet är att undersöka vad som är möjligt att göra på platsen för att lyfta det när det gäller besöksmål. Länsledningen meddelade att de kommer ge projektet stöd och det beräknas pågå fram till maj 2023.

  1. Ingelshov

Tyvärr händer det inte mycket när det gäller Ingelshovstomten. Anledningen är att Länsstyrelsen håller på med sanering av fruktträdgården och utgrävning av gravar och minnesmärken.

När det gäller huvudbyggnaden så hyr Ingelstad Gymnasiet första våningen och andra våningen används till Ukrainska flyktingar.

  1. Gamla ICA

Eftersom gamla ICA är ute till försäljning kan det tänkas att den tomten kan ingå i centrumplanen.

  1. Föreningens ekonomi och planerade aktiviteter

Föreningens ekonomi är god. Vi har fått en utvecklingspeng på 30 000 kr och kaffepengar på 5000kr. Utfallet till och med augusti är totalt 13 577 kr. Det beräknas bli en del pengar över. Vi sonderade därför olika alternativ att använda pengarna. Ett förslag var en höstträff med mat för aktiva inom föreningen och ett annat att göra en blomsteräng vid stugan vid Inglinge Hög. Kostnadsförslag skulle tas in av Uffe när det gäller maten och av Margareta när det gäller blomsterängen.

  1. Övrigt

När det gäller belysningen vid jul så är vi överens med kommunen att de skall svara för uppsättningen. Viktigt bland annat ur arbetsmiljösynpunkt.

Nästa möte bestämdes till den 26 oktober kl 18:30

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län