Möte 26/10 2022

Minnesanteckningar från möte 221026 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Sofia Stynsberg Växjö Kommun (del av mötet)

Andreas Olsson Växjö Kommun (del av mötet)

Julia Berg Växjö Kommun (del av mötet)

Ulf Hansen Ingelstad Bygderåd

Kenneth Svensson Ingelstad Bygderåd

Margareta Svensson Ingelstad Bygderåd

Christer Stenberg Ingelstad Bygderåd

Lars Olsson Ingelstad Bygderåd

Lasse Henriksson Ingelstad Bygderåd

Anders Svahn Ingelstad Bygderåd

Johannes Andersson Ingelstad Bygderåd

Karl-Erik Johansson Ingelstad Bygderåd

Mar.Lis Bygg och Städ Ingelstad

 1. Inledning

Uffe hälsade välkommen till dagens möte och presenterade dagordningen.

Representanterna från Växjö kommun presenterade sig.

 1. Soltomten (etapp1)

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för Torsås 7:115 mfl (”Soltomten” etapp1 av södra Ingelstad).

Etappen beräknas ge 20-30 tomter.

En frågeställning som då uppkommit är vad som innefattas av etapp1? Från Växjö Kommuns politiker (Sofia, Andreas och Julia) framkom det att i etapp1 ingår även bron över kyrksjön och övrig infrastruktur som krävs för att ta sig till och från Sol-området via Helenetorpsvägen och Ingelstad centrum. Arbetet med bro och infrastruktur skall påbörjas samtidigt med tomterna eller gärna tidigare.

 1. Centrumplanen

Ett flertal utredningar har genomförs. Bland annat har gjorts en fastighetsbestämning av delar av centrum och Solviken av Kommunala Lantmäteriet. Vidare har det arbetats med en dagvattenutredning. I samband med att den blir klar kommer kommunen att arbeta fram kvalitetsprogrammet som skall följa med detaljplanen.

När resultat och underlag från dagvattenutredning och förprojektering är klara kommer kommunen också, visuellt, kunna visa ideer för utformning av allmän platsmark samtidigt som underlaget är avgörande för hur de enskilda aktörerna i centrum kan komma att utveckla sina fastigheter.

Med aktuell tidplan räknar kommunen att kunna ha ett planförslag som går ut på granskning i december 2022. Uppskattad tid för antagande i KF maj 2023.

 1. Ingelstad Södra (etapp 2 och 3)

Etapperna beräknas ge c:a 300 tomter. Förslaget innebär att en ombyggnad av reningsverket bör göras. Vidare kanske det innebär en eventuell uppgradering av pumpstationen vid kyrksjön och en eventuell uppgradering av dricksvattensystemet. Tomter beräknas vara färdiga för försäljning tidigast 2028

 1. Hanefors

Kompletterande arbete pågår. Arbete har gjorts med en spång som tyvärr blivit vandaliserad. Detta har meddelats till Växjö Kommun.

 1. Inglinge Hög

På området har anlagts en blomsteräng i anslutning till hembygdsstugan. Ett digitalt möte ska hållas med Kulturpark Småland och då skall tas upp förslag på förbättrad skyltning, använda QR-koder för information, utplacering av bänkar etc.

 1. Julbelysning

Växjö kommun kommer stå för uppsättning och nedtagning av julbelysningen. Bygderådet kommer att begära in offerter för arbetet. När det gäller belysningen i björken vid Näckrosen kommer Växjö Kommun att hjälpa till med uppsättning och av den. Görs i samband med arbetet med julgranen.

 1. Verksamhetsbidrag till föreningar

Bygderådet stödjer Byggnadsföreningen Näckrosen för sitt julmarknadsarrangemang och Innebandyklubben (IBK) och Röda Korset för deras aktiviteter och engagemang för de Ukrainska flyktingarna. Inget belopp fastställdes men det får maximalt uppgå till 4000 kronor per förening.

 1. Övrigt

Ett nytt företag i Ingelstad presenterades. De heter Mar.Lis Bygg och Städ.

Nästa möte skall vara ett halvårsmöte för föreningarna i Ingelstad.

Tidpunkten för mötet bestämdes till den 23 november kl 18:30.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

Sofia Stynsberg, Andreas Olsson och Julia Berg från Växjö kommun var också med på mötets början och här har dom återkopplat med sina funderingar och tankar.

Ingelstads utveckling 2022 och framåt

Soltomten, etapp 1

 • Detaljplan uppskattas kunna antas under sista kvartalet 2023. 
 • Tomter till försäljning 2025 

Väster om Skyeån, etapp 2 

 • Bidragsansökan och sanering av deponin, 2-3 år 
 • Detaljplan och dess utredningar färdig om 3 år, 2025  
 • Tillståndsansökan och ombyggnation reningsverk, 3-5 år 
 • Tomter till försäljning tidigast 2028, samt beroende av utbud av villatomter vid tillfället.  

Svårbedömd tidplan som är avhängigt att vår bidragsansökan går igenom och att erforderliga politiska investeringsbeslut fattas.

Analys av bro över Agge å

 • Frågan är hur många av de nya invånarna som kommer välja anslutningen söderut då det inte blir någon cirkulation vid riksvägen. Denna anslutning med bro blir ju främst till för dem som skall vidare söderut. Skall man norrut så blir ju fortfarande cirkulationen vid kyrkan det smidigaste alternativet.
 • Bron går dock definitivt att byggas och kommer att löpa parallellt med detaljplanearbetet

Ingelstads centrum

 • Planförslaget som var ute på samråd våren 2021 har omarbetats utifrån de synpunkter som inkommit.
 • Detta kommer delvis resultera i en annan utformning av kvarteren.
 • Under våren har det arbetats med dagvattenutredning, vi beräknar att den kommer vara helt klar tidig höst.
 • I samband med att den blir klar har vi också möjlighet att arbeta fram kvalitetsprogrammet som ska följa med detaljplanen, denna kommer ge en tydligare idé om hur allmän platsmark kan komma att utformas.
 • Ett flertal utredningar genomförs fortfarande. Bland annat görs en fastighetsbestämning av delar av centrum och Solviken, denna ansvarar kommunala lantmäteriet för och pågår ungefär under perioden juni-oktober 2022.
 • När resultat och underlag från dagvattenutredning och förprojektering är klara kommer vi också, visuellt, kunna visa idéer för utformning av allmän platsmark
 • Det underlaget är avgörande för hur de enskilda aktörerna i centrum kan komma att utveckla sina fastigheter.
 • Med aktuell tidplan räknar vi med att kunna ha ett planförslag som går ut på granskning i december 2022. Uppskattad tid för antagande i KF maj 2023.

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län