Möte 7/4 2022.

Minnesanteckningar från möte 220407 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Lasse Henriksson

Ulf Hansen

Margareta Svensson

Kenneth Svensson

Eva Johansson

Christer Stenberg

Susanne Svensson

Johannes Andersson

Marcus Tellander

Sara Torstensson

Karl-Erik Johansson

  1. Centrumplanen

Dagvattenutredningen klar under april därefter planarbete för lösning. Förslag grönområde ska föreläggas kommunstyrelsen och beslutas. Beslut tidigast efter årsskiftet. Från Vidingehem rapporteras att de inte räknar med utökad byggrätt utan de ges istället rätt till att bygga på Näckrosen.

  1. Ingelstad Södra

Bygderådet med Ulf Hansen, Lars Henriksson, Anders Karlsson och Roger Dahlfors är de som medverkar i möten med kommunen. Johannes Andersson meddelade att han var intresserad att ingå i gruppen. Projektgrupper ska utses under april månad.

Bygderådet anser att soltomterna är allra viktigast för att få tomter ”snabbt” , därefter bron och lösning på deponin. Det kommer inte att ske någon planering av området förrän deponin är löst.

Problem med VA-försörjning, behöver utredas och lösas.

Väg 27-problematiken kommer att bli svårlöst. Sara meddelade att barnkonventionen kunde vara tillämplig när det gäller Väg 27-problematiken.

  1. Inglingehög

Förslag finns från Björn Idlinge på lösning. Bänkar tillverkas av Ingelstad Gymnasiet. Eva tog upp frågan om att kunna använda Leader Linne för att få fram pengar till projektet.

  1. Hanefors

Fortsatta arbeten med området. Ansökan om naturreservat bör kunna ske nästa år. Grillplats anordnad och fikabänk. Väntar på spång från norra vallen ner till öarna. Ledstänger ner till öarna dröjer. Friluftsfrämjandet väntar på att kommunen ska ta bort skrot från byggnaden. Viktigt att skyltning sker från sydostleden till Hanefors.

  1. Ingelshov

Det pågår ett arbete med anledning av giftavfall och fornminnen. Kontakt kommer att återupptas med Seniorvillan. Osäkert när ny detaljplan kan lämnas in.

  1. Parkvägens förskola och paviljongerna

Utbildningsnämndens beslut om åtgärder är vilande.

  1. Frågeställningar inför träff med politiska partier

En sammanställning av frågor inför träff med politiska partier bifogas. Vi har en träff inbokad med moderaterna den 20 april och en med socialdemokraterna den 10 maj. Eva bokar in ett lämpligt datum med centerpartiet.

  1. Övrigt.

Markus föreslog att man skulle undersöka möjligheten att göra en cykelväg intill Stenslandavägen från Kungsvägen till avtagsvägen mot Ingelstad gymnasiet. Detta skulle underlätta för barnen att kunna cykla mer säkert från samhället till Ingelvi.

Uffe återkommer med nytt datum för styrelsemöte.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

Frågeställningar inför träff med politiska partierna inför valet 2022.

  1. Hur ser ni på Bygderådets roll i kommunen?
  2. Hur ser ni på Vidingehems roll i kommunen?

3) Finns det en målsättning för antalet invånare i Ingelstad 2030? (Tidigare målsättning på 4000 invånare 2030 i översiktsplanen struken.)

4) Har det i kommunens budget för landsbygden gjorts nedbrytning till exempelvis till de fem större orterna i kommunen?

5) Vad händer när det gäller centrumplanen? Kan vi få en tidpunkt när planen är färdig och de olika etapperna i planen är genomförda?

6) Ingelstad södra

– När är projektgrupperna tillsatta och vilka kommer att ingå?

– Bygderådet anser att följande är viktigast till att börja med; tomter på ”Solområdet”, broförbindelse med bredd om min 6 meter, deponiarbetet påbörjas. Broförbindelsen anser vi nödvändig för att inte frakta deponimassorna genom samhället, att hitta lösning angående hastigheten på väg 27 samt säkra avfarterna med ”metkrokar”.

– Är det rimligt att byggbara tomter finns på första området slutet 2023?

7) När det gäller Hanefors har det hänt en hel del. Några saker dock kvar som bör åtgärdas exempelvis bortplockning av saker i lokalerna?

8)Jobba med industriområdet i Ingelstad? Varför händer det inget?

9) Cykelväg mellan Ingelstad och Växjö? När, var och hur?

-Asfaltering av sydostleden

– Cykelvägen får en ny sträckning

– Kombination av sydostleden och ny sträckning

– Breddning av sydostleden så plats ges för både cykling och ridning

10) Är det planerat vidare upprustning av Sikabacken och byggande av utegym där?

11) När det gäller Inglinge Hög händer för närvarande inget. Kan kommunen hjälpa till och påverka de olika intressenterna så att åtgärder vidtas?

12) Vad händer med Parkvägens förskola?

13) Vad händer när det gäller skolbyggnation?

14) Vad händer när det gäller fritidsgård?

15) Ingelshov

– När är åtgärder med anledning av giftavfall och fornminne färdiga? (Påverka Vidingehem)

– När kan ny detaljplan lämnas in? (Påverka Vidingehem)

16) Hur är de framtida planerna när det gäller äldreomsorgen?

17) Ingelbo vårt trygghetsboende är för närvarande fullt. Jättebra.

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län