Landsbygdsrådets protokoll 2024-04-16

Sammanträdesprotokoll
Landsbygdsrådet«Instans»

2024-04-16

Plats och tid Lammhultssalen i Växjö kommunhus, kl. 13:00-14:31

Beslutande
Ledamöter Politiker
Thomas Thornell, Ordförande
Cheryl Jones Fur
Majja Almqvist Rieger
Frida Sandstedt
Sofia Stynsberg
Eva Johnsson § 6-10
Ola Sennehed

Landsbygdsrepresentanter
Johan Schwab
Chris Jangelöv
Maria Persdotter Isaksson
Tom Malinen

Tjänstgörande Terese Hermansson
ersättare Anneli Boosjögård

Övriga närvarande
Ersättare Ersättande landsbygdsrepresentanter
Ulf Folkesson
Tjänstepersoner Anna Sandqvist, landsbygdsutvecklare
Alva Thorsson, sekreterare
Övriga Praktikant
Justering
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter
Sekreterare Alva Thorsson
Ordförande Tomas Thornell
Justerare Johan Schwab
Justerade paragrafer § 1-10
Ajournering 13:39-13:56Förteckning över Landsbygdsrådets ärenden

§ 1 Justering av protokoll
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Landsbygdsutveckling i Växjö kommun
§ 4 Styrande dokument och regelverk för rådet
§ 5 Arbetsordning för landsbygdsrådet
§ 6 Utvecklingskonferens
§ 7 Inbjudan till Kommunstyrelsen
§ 8 Sammanträdestider 2024
§ 9 Redovisning av inkomna skrivelser
§ 10 Övrigt

§ 1 Justering av protokoll
Johan Schwab utses till att justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning
Landsbygdsrådet godkänner dagordningen.

§ 3 Landsbygdsutveckling i Växjö kommun

Anna Sandqvist, landsbygdsutvecklare, presenterar övergripande
information om landsbygdsrådets bildande och landsbygdsutveckling
generellt. Under våren 2023 fördes dialog med föreningar inför
bildandet av landsbygdsrådet. Kommunstyrelsen beslutade i november
2023 om att bilda ett landsbygdsråd och beslutade i mars 2023 om vilka
personer som skulle sitta i rådet.

Växjö kommuns landsbygd delas in i sex stycken serviceområden
bestående av Braås, Gemla, Ingelstad, Lammhult, Rottne och Åryd.

Syftet med landsbygdsutveckling är att öka dialog med boende och
föreningar ute på landsbygden, att lära av varandra, omvärldsbevaka och
hållbart utveckla Växjö kommun.

Landsbygdsrådets uppdrag är att representera landsbygdssamhället,
identifiera och adressera specifika behov samt utmaningar, bereda
underlag till politiska beslut, vara rådgivande till nämnder och styrelsen,
främja samarbete och partnerskap, sprida information och kunskap,
anordna utvecklingskonferens för att sprida kunskap och skapa stolthet
och inspiration.

Landsbygdsrådet träffas fyra gånger per år eller i de fall ordförande
alternativt hälften av rådets ledamöter vill kalla till ett extra
sammanträde. Rådet förväntas bidra till en hållbar och livskraftig
landsbygd, stärka attraktiviteten, säkra landsbygdsperspektivet samt
bidra till goda förutsättningar till att bo och leva på landsbygden.

Agendan inför landsbygdsrådet kommer att sändas till föreningar för att
skapa möjligheter att lämna synpunkter. Ledamöter och ersättare kan
även inkomma med förslag på ärenden eller informationspunkter till
rådet. Protokoll skickas till rådets medlemmar, föreningarna,
kommunstyrelsen samt övriga nämnder och styrelser. Protokollen
publiceras även på Växjö kommuns hemsida.

I kommunen har även landsbygdsteam, som består av kontaktpersoner
inom koncernen, skapats för att kartlägga aktuella aktiviteter och
insatser kopplade till landsbygdsfrågor. Uppföljning och planering sker
fyra gånger per år, utvecklingsdialoger sker två gånger per år i två av
kommunens serviceortsområden som landsbygdsutvecklare anordnar
och utöver det sker direktmöten två gånger per år.

§ 4 Styrande dokument och regelverk för rådet

Anna Sandqvist, landsbygdsutvecklare, presenterar de styrande
dokument som rådet behöver ta hänsyn till, vilket inkluderar Hållbara
Växjö 2030, Växjö kommuns översiktsplan och Landsbygdsplanen.
Samtliga styrande dokument finns på Växjö kommuns hemsida under
”Politik och demokrati”.

§ 5 Arbetsordning för landsbygdsrådet


Alva Thorsson, sekreterare, presenterar ett utkast på arbetsordning för
landsbygdsrådet. Rådets ledamöter och ersättare uppmanas lämna
synpunkter till nästa råd, då arbetsordningen ska fastställas på
kommande sammanträde.

§ 6 Utvecklingskonferens

Landsbygdsrådet beslutar att utvecklingskonferensen ska hållas
onsdagen den 23 oktober 2024 cirka klockan 18:00-20:00.

Anna Sandqvist, landsbygdsutvecklare, informerar om
utvecklingskonferens som rådet ska arrangera under hösten. Rådet ska
arbeta fram ett tema och en agenda för konferensen. Det är helt upp till
landsbygdsrådet att bestämma formerna för utvecklingskonferensen.

§ 7 Inbjudan till Kommunstyrelsen


Landsbygdsrådet beslutar att de som har möjlighet ska närvara en stund
under kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2024. Mer
information om bland annat tid meddelas när kommunstyrelsens
kallelse skickas ut inför sammanträdet. Det går även att delta via teams
för de som inte annars har möjlighet att delta.

§ 8 Sammanträdestider 2024

Landsbygdsrådet godkänner de föreslagna sammanträdestider för 2024
enligt nedan.

 • 3 juni klockan 10:00-12:00
 • 24 september klockan 16:00-18:00
 • 21 november klockan 14:00-16:00
  Sammanträdeslokal kan variera.

  § 9 Redovisning av inkomna skrivelser

  Inga skrivelser, inbjudningar eller remisser har inkommit till
  landsbygdsrådet.

  § 10 Övrigt

  Alva Thorsson, sekreterare, informerar om arvode för ledamöter och
  ersättare i landsbygdsrådet.

  Tomas Malinen informerar om att det ska grävas VA i Furuby och om
  kopplingar till tomter samt rutnät.
  Cheryl Jones Fur svarar.
  Anna Sandqvist, landsbygdsutvecklare, svarar.

  Anna Sandqvist, landsbygdsutvecklare, informerar kort om agenda inför
  nästa landsbygdsråd, med fortsättning med utvecklingskonferensen,
  information från möten i Braås och Rottne samt eventuell information
  om säkerhet och krisberedskap för landsbygd.

  Sofia Stynsberg frågor om GIS kartor och eventuell användning av dessa
  framöver i rådet.
  Anna Sandqvist, landsbygdsutvecklare, svarar.

  Maria Persdotter Isaksson frågor om det skulle vara möjligt att bjuda in
  europaparlamentariker till ett landsbygdsråd efter sommaren, när valet
  till Europaparlamentet genomförts, för att informera om
  landsbygdsfrågor på EU nivå.
  Ordförande Tomas Thornell svarar.

  Chris Jangelöv frågor om möjligheten att ha en gemensam teamsyta för
  rådet för att kommunicera och dela underlag med mera.
  Anna Sandqvist, landsbygdsutvecklare, svarar.

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län