Möte 19/4 2023

Minnesanteckningar från möte 230419 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Ulf Hansen Ingelstad Bygderåd

Kenneth Svensson Ingelstad Bygderåd

Christer Stenberg Ingelstad Bygderåd

Lasse Henriksson Ingelstad Bygderåd

Lars Olsson Ingelstad Bygderåd

Margareta Svensson Ingelstad Bygderåd

Markus Thelander Ingelstad Bygderåd

Anton Svensson Räddningstjänsten

Karl-Erik Johansson Ingelstad Bygderåd

  1. Inledning

Uffe hälsade alla välkomna till dagens möte och särskilt välkommen var Anton Svensson från räddningstjänsten.

  1. Information från Ingelstad Räddningstjänst

Anton Svensson informerade om Räddningstjänsten i Ingelstad. De är sammanlagt 21 personer som arbetar där, varav 1 befäl och 2 brandmän. De har 12 tjänster i budget. De får ersättning för sanering av vägbana och utryckningar vilket medför att de kan hålla en personalstyrka på 21 personer.

De servar Ingelstad och området runtomkring. De har fått en ny brandbil och nyligen har de renoverat brandstationen. För närvarande utför de inte rökdykning men de arbetar för att kunna göra det i framtiden.

  1. Kort rapport från mötet med Länsstyrelsen

Ulf Folkesson hade varit på mötet angående krisberedskap. Tyvärr kunde han inte deltaga på vårt möte men han hade lämnat följande information via mail.

Mötet hade varit bra.

Samuel Palmblad(antikvarie) hade hållit ett föredrag om hur beredskapen var från första världskriget fram till 1997 när I11 lades ner.

Därefter hade Mats Hector (Försvarsansvarig) informerat om det nuvarande läget och det var ganska bedrövligt.

En kvinna från Häradsbäck hade talat om att bygga upp en lokal handelsplats som skulle fungera oavsett ifall elnätet försvann. De tänkte att tillsammans med Linne-Universitetet göra en solcellspark och vätgaslagring.

Lars-Olof Johansson fd LRF sydostordförande höll ett föredrag om Ljungbys LRF-stödgruppers arbete efter stormen Gudrun.

Inget konkret framkom hur arbetet skall gå vidare.

  1. Rapport om RV27

Lars Olsson hade träffat Otto Lindlöf och Per Sandberg från Växjö Kommun. Lars hade då bland annat tagit upp förslaget om en ny förbifart Växjö sydväst som startar i Säljeryd och går väster om Ingelstad och går till Marklanda. Med denna förbifart skulle man tjäna 12 minuter vilket skulle vara positivt med tanke på det nya lasarettet och trafiken mot Göteborg, Borås etc. Det planerade arbetet med rondellen vid Fagrabeck och Norrleden fortgår. Lars jobbar vidare med RV27.

  1. Infoblad om Ingelstad

Margareta hade utarbetat ett utkast till infoblad. Infobladet ska kompletteras med bilder och en karta över Ingelstad. Det diskuterades vad som skulle vara med i infobladet och förutom det Margareta föreslagit framkom som förslag Macken, fiskekort, cykelpump, Näckrosen, padel och Limme rör.

Margareta jobbar vidare med infobladet och Christer kompletterar med bilder.

  1. Inglinge Hög

Uffe meddelade att han har varit i kontakt med Björn Idlinge angående Inglinge hög.

Därefter har Uffe och Kenneth blivit intervjuade av Alexandra Stiernspetz på Kulturparken Småland. En rapport har utarbetats angående kulturarv och forskning i Småland som lämnats till Länsstyrelsen.

Alexandra ska inbjudas att redovisa rapporten vid något av våra kommande möten.

  1. Kung Inges dag

Föreningen verkar att vara på gång att läggas ner vilket vi tycker vore sorgligt. Träffen är ju ett trevligt arrangemang vartannat år när föreningarna samverkar med olika aktiviteter. Kenneth skulle prata med Peter Hagelberg som är ordförande om detta.

  1. Infotavla Macken

Lasse som jobbat med frågan konstaterade att en stor infotavla skulle kosta i storleken 11 000 kr. Det tycker han och mötet var lite för dyrt och föreslår att vi satsar på en mindre tavla som vi kan ha inomhus.

Vi slipper ju då också att söka byggnadslov. Lasse jobbar vidare med frågan.

  1. Ljusglober i trädet vid Näckrosen

Det nuvarande trädet vid Näckrosen är besvärligt att byta ljusglober i och att ta ner eftersom det står så nära dammen. Därför föreslås att ljusgloberna sätts upp i ett träd vid gångvägen intill övergångsstället.

  1. Avslutning

Uffe avslutade mötet. Ingen tid för nytt möte bestämdes.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län