Möte 20/4 2022

Minnesanteckningar från möte med Moderaterna 220420

Närvarande från Moderaterna

Anna Tenje, Sofia Stynsberg, Pernilla Torneus, Ulf Hedin, Anton Olsson, Sigvard Jakobsson

Närvarande från Bygderådet

Eva Johansson, Lasse Henriksson, Anders Svahn, Ulf Hansen, Sigvard Johansson, Thomas Johansson, Susanne Svensson, Christer Stenberg, Karl-Erik Johansson

 1. Bygderådets roll

Bygderådet har stor betydelse för att fånga upp information och synpunkter från samhället och vara en bra dialogpartner med kommunen. Vidare fyller rådet en viktig uppgift när det gäller krisberedskap.

 1. Antalet invånare i Ingelstad 2030

Det framkom att den tidigare målsättningen på 4000 invånare 2030 i översiktsplanen i princip står fast. Anna gjorde en uppskattning utifrån de nya tomter som tillkommer för etapp 1 och etapp 2.

 1. Centrumplanen

Det finns för närvarande tre olika alternativ.

 • Planen upprättas utifrån kommunens egen mark
 • Planen upprättas utifrån kommunens egen mark och några intressenter
 • Planen upprättas utifrån alla intressenter

Planen skall vara klar innan sommaren och beslut skall tas av kommunstyrelsen i höst.

 1. Ingelstad Södra

Etapp1 beräknas innebära 20-30 tomter med en storlek på c:a 1000 kvm. Tomterna beräknas vara klara 2024/25. I etappen ingår broförbindelse med bredd om 6 meter och att deponin blir åtgärdad. Vidare skall kommunen ligga på Trafikverket för att sänka hastigheten på väg 27 samt om möjligt säkra avfarterna till återvinningen och Sjöbolsområdet ”metkrokar”. Bullerfrågan skall också utredas. Pernilla bekräftade att Thomas Ragnarsson skulle kalla till en träff innan sommaren med tjänstepersoner och berörda intressenter, exempelvis Bygderådet. Då skulle man ha en fördjupad diskussion om väg 27 förbi Ingelstad och gå igenom möjliga åtgärder.

Etapp 2 beräknas innebära 200-300 tomter och beräknas vara färdigt tidigast 2028. Här ingår bland annat utredning angående VA-försörjning mm.

 1. Hanefors

När det gäller Hanefors har det hänt en hel del som gjort att det blivit en mycket trevlig plats. Det fattas dock några saker exempelvis bortplockning av saker i lokalerna, spång från norra vallen ner till öarna, ledstänger ner till öarna mm

 1. Industriområdet i Ingelstad

Tyvärr händer det inget på industriområdet i Ingelstad. Kommunen jobbar inte med att få företag att etablera sig på området. Kommunen bör marknadsföra industriområdet bättre. Det är viktigt att den första etableringen sker. Sedan blir det lättare att få andra företag att komma.

 1. Cykelväg mellan Ingelstad och Växjö

Lars Olsson har gjort följande inlägg.

Ny cykelväg Växjö-Tävelsås:

– Nyligen fastställd länstransportplan, LTP (samma kostnad som 2017): 19 Msek (2600 kr/m)

– Växjö cykelvägsplan (2019): 24 Msek (3300 kr/m)

– LTP schablon 3500 kr/m dvs 35% högre kostnad än 2017.

Asfaltering av Sysostleden:

Tekniska nämnden avslog 2017-02-27 ett förslag från Bramstorp att möjliggöra en asfalterad pendlingscykling från gruppboendet i Bramstorp till Växjö. Motiveringen var kostnad och baserades på erfarenheter från ”smalspåret norr om Växjö och vidare till Uppvidinge”. I beslutet sägs kostnaden där ha varierat mellan 225 och 510 kr/m vilket innebar att den föreslagna sträckan Bramstorp-Skir skulle kosta så mycket som 0,8-1,8 miljoner.

I mina beräkningar använde jag LTPs schablonkostnad för cykelväg  på 3500 kr/m och antog att asfaltering av Sydostleden (befintlig banvall) skulle kosta 1/3 av detta (1170 kr/m).

Med ovanstående antaganden (3500 kr/m och 1170 kr/m) så blir kostnaderna:

Växjö-Tävelsås: 25,5 Msek (ingår i LTP, motiverad som ny sträckning för Sydostleden)

Tävelsås-Ingelstad (Sikabacken): 20 Msek (ej i LTP, prioriterad i översiktssplanen)

=> Totalt: 45,5 Msek.

Bramstorp – Ingelstad (Sikabacken): 9,1 Msek

Växjö (Skir) – Bramstorp 2,1 Msek

=> Totalt 11,2 Msek

Not 1: Om man istället använder siffrorna i Tekniska nämndens beslut så skulle asfaltering av smalspåret Växjö-Ingelstad i 2017 års nivå vara 2,3-3,2 Msek. Om man justerar för prisökning på 35% så blir kostnaden 3,1-4,3 Msek vilket är oerhört lågt jämfört med min beräkning på 12,6 Msek. Men det kan ändå vara värt att undersöka om det finns någon relevans i Tekniska Nämndens siffror. Kan t.ex. huvudman för åtgärden (Trafikverk/Kommun/Vägsamfällighet) påverka kostnadsbilden så radikalt.

Not 2: Vi efterfrågar inte cykelvägsstandard (belysning, säkra korsningar etc) utan anser att en asfaltering är en tillräcklig förbättring. Att nuvarande lösning med stenmjöl inte duger för (el)cykelpendling var mötesdeltagarna igår tydliga med. Detta framgår även av Bygderådets tidigare medborgarförslag (2021-00180).

Not 3: Ingelstadgymnasiet med sin ridverksamhet är kanske nyckeln till hur man bäst tillgodoser ridintresset på banvallen – om det t.ex. är genom att bitvis asfaltera endast 2/3 av bredden eller genom alternativa ridstråk anlagda med hjälp av skolans entreprenadutbildning. 

Not 4: Jag har själv ett väldigt litet egenintresse i detta då jag bor så jag inte kan utnyttja banvallen – men jag tycker det är ”för dåligt” att våra folkvalda fortfarande inte tar till sig Ingelstadbornas upprepade önskemål om asfalterad cykelväg till Växjö.

Mötet delade Lars åsikt om asfalterad cykelväg från Ingelstad till Växjö.

Anna konstaterade att man bör se cykelleden mellan Ingelstad och Växjö som en trafikled och den bör därför prioriteras.

 1. Sikabacken

Ett utegym skall uppföras. När det gäller övrig upprustning av Sikabacken ska Sofia återkomma om detta.

 1. Inglinge Hög

Björn och Lena från kommunen skall tillsammans med övriga intressenter se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

 1. Parkvägens Förskola

För närvarande inga planer.

 1. Skolbyggnation

För närvarande inga planer. Går hand i hand med övrig utbyggnad av samhället.

 1. Ingelshov

De Ukrainska flyktingarna är kvar till augusti. Elever från Ingelstad Gymnasiet skall bo på första våningen i stora byggnaden när höstterminen börjar. Osäkert när detaljplan kommer att lämnas in.

 1. Äldreomsorgen

Inga planer finns att minska ner eller expandera. Mindre anpassningar har gjorts på Duvan men de är av tillfällig karaktär.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län