Möte 10/5 2022

Minnesanteckningar från möte med Socialdemokraterna 220510

Närvarande från Socialdemokraterna

Malin Lauber, Martin Edberg

Närvarande från Bygderådet

Eva Johansson, Lasse Henriksson, Anders Svahn, Ulf Hansen, Sigvard Johansson, Thomas Johansson, Lars Olsson, Margareta Svensson, Kenneth Svensson Karl-Erik Johansson

 1. Bygderådets roll

Bygderådet har stor betydelse för att fånga upp information och synpunkter från samhället och vara en bra dialogpartner med kommunen.

 1. Antalet invånare i Ingelstad 2030

Antalet invånare kommer öka men någon målsättning fastställdes inte.

 1. Centrumplanen

Bygderådet påtalade att detta var en fråga som behandlades vid vårt möte för fyra år sedan. Bygderådet och tjänstemän på kommunen har arbetat med planen men tyvärr har processen avstannat. Socialdemokraterna kunde inte ge någon ny information. De medgav att det varit en lång handläggningstid och de skulle undersöka saken och återkomma.

 1. Ingelstad Södra

Etapp1 beräknas innebära 20-30 tomter med en storlek på c:a 1000 kvm. Tomterna beräknas vara klara 2024/25. I etappen ingår broförbindelse med bredd om 6 meter och att deponin blir åtgärdad. Vidare skall kommunen ligga på Trafikverket för att sänka hastigheten på väg 27 samt om möjligt säkra avfarterna till återvinningen och Sjöbolsområdet ”metkrokar”. Bullerfrågan skall också utredas. Bifogar sammanställning över konsekvenser för steg1, steg2 och alternativ förbifart för väg 27.

Etapp 2 beräknas innebära 200-300 tomter och beräknas vara färdigt tidigast 2028. Här ingår bland annat utredning angående VA-försörjning mm.

 1. Hanefors

När det gäller Hanefors har det hänt en hel del som gjort att det blivit en mycket trevlig plats. Det fattas dock några saker exempelvis spång från norra vallen ner till öarna, ledstänger ner till öarna mm.

 1. Industriområdet i Ingelstad

Socialdemokraterna hade dålig kännedom om industriområdet. Bygderådet konstaterade atttyvärr händer det inget på industriområdet och kommunen jobbar inte med att få företag att etablera sig på området. Kommunen bör marknadsföra industriområdet bättre. Det är viktigt att den första etableringen sker. Sedan blir det lättare att få andra företag att komma.

 1. Cykelväg mellan Ingelstad och Växjö

Frågan var uppe till behandling när vi träffades för 4 år sedan. Om man jämför kommunens plan och Bygderådets förslag så innebär det en kostnadsbesparing på c:a 34 mkr. Vidare se bifogad power-point bild. Det är viktigt att se cykelleden mellan Ingelstad och Växjö som en trafikled och den bör därför prioriteras. Socialdemokraterna var iprincip positiva till Bygderådets förslag.

 1. Parkvägens Förskola

Byggnaden har stått outnyttjad under 3 år. Malin ansåg att det är svårt att göra prognoser för förskolan och att det därför kan vara svårt att fatta beslut. Den nybyggda förskolan Helenetorp är i princip full och det är aviserat att någon paviljong för förskolan uppe vid skolan skall stängas vilket borde medföra att behov av förskola föreligger. Malin lovade att undersöka saken.

 1. Skolbyggnation

För närvarande inga planer. Går hand i hand med övrig utbyggnad av samhället. Prognoserna för antalet elever i skolan är betydligt lättare att göra vilket gör att nybyggnadsbehovet av skolor bör vara lättare förutse.

 1. Ingelshov

De Ukrainska flyktingarna är kvar till augusti. Elever från Ingelstad Gymnasiet skall bo på första våningen i stora byggnaden när höstterminen börjar. När det gäller detaljplanen skall det ske en områdesändring på så sätt att de sex fastigheterna skall ses som en fastighet. Denna ändring kommer att skickas in under 2022. Arbetet med giftsanering och arkeologiska utgrävningar fortsätter.

 1. Äldreomsorgen

Martin menade att socialdemokraterna hade som ambition att de äldre boende på en ort i största möjliga utsträckning skall få bo kvar på orten när gäller tygghetsboende och särskilt boende.

Han menade att Kvarngården skall vara kvar och fungera som idag.. Det påtalades att personalsituationen där var något ansträngd.

 1. Regionen

Ulf tog upp frågan om att det är viktigt att regionens verksamhet i form av vårdcentral, tandläkare etc hänger med i utvecklingen när en ort expanderar. Han konstaterade att lokalerna för vårdcentralen är i princip fullbelagda.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län