Möte 19/10 2023

Minnesanteckningar från möte med Ingelstad Bygderåd 231019

Representanter för följande föreningar var närvarande

Bygderådet- Ulf Hansen, Kenneth Svensson, Margareta Svensson, Karl-Erik Johansson, Susanne Svensson, Johannes Andersson, Eva Johansson, Lasse Henriksson, Lars Olsson, Per Andersson, Ulf Folkesson, Marcus Tellander, Peter Jeppsson, Dimitris Margaronis

Hembygdsföreningen- Kenneth Svensson

Ingelstad Gymnasium- Katrin Bladh

Ingelstad IK- Lars Lundkvist, Johan Falkbrink

Ingelstad IBK- Ingen representation

Röda korset- Åsa Ejermark

Räddningstjänsten- Anton Svensson

SPF- Ingen representation

PRO- Lars-Göran Forsgren, Yvonne Sjösten

Byggnadsföreningen Näckrosen- Dimitris Margaronis

Friluftsfrämjandet- Ingen representation

Ingelstad sportfiskeklubb- Ingen representation

Kyrkan- Nina Fredhagen

Skytteklubben- Bertil Lyden, Jennie Swärd

Fiskevårdsföreningen- Ingen representation

Företag- Ingen representation

 1. Ulf hälsade välkommen och presenterade kvällens agenda
 1. Soltomten

Emma Lenartsson presenterade förstudien för soltomten. Området beräknas ge plats för 30 villor och några hyreslägenheter. Tomtstorleken beräknas till 800-1000 kvm per villa. Detaljplanen beräknas vara klar i början av 2025.

 1. Landsbygdsstöd

Anna Sandquist presenterade förslaget till Landsbygdsråd.

Växjö kommun arbetar för att etablera ett landsbygdsråd med uppdrag att öka dialogen med boende, föreningar och aktörer på landsbygden och på ett hållbart sätt utveckla landsbygden för att det ska bli mer attraktivt att leva, bo och verka i hela Växjö kommun.

Landsbygdsrådet föreslås träffas 4 gånger per år och består av 6 politiker och en representant från varje serviceortsområde: Lammhult, Braås, Rottne, Gemla, Ingelstad och Åryd. Ordföranden från samhällsförening eller liknande från serviceortsområdets huvudort ingår i valberedning tillsammans med utsedda politiker och landsbygdsutvecklaren som föreslår representanter till Landsbygdsrådet. Arvoden och reseersättningar utgår till ledamöter som inte ingår i kommunstyrelsen.

Grunden i Landsbygdsrådets uppdrag och roll är att representera och främja landsbygdssamhället. Rådet involverar olika intressenter, omvärldsbevakar och bearbetar för landsbygden viktiga politiska frågor.

Rådet adjungerar vid behov in tjänstepersoner med specifik kompetens och externa aktörer för att ge underlag till politiska beslut för att främja hållbar och livskraftig landsbygdsutveckling. Landsbygdsrådet är rådgivande till Växjö kommuns nämnder och styrelser.

Kommunikation spelar en avgörande roll i landsbygdsrådets arbete för att säkerställa effektivt samarbete och engagemang. Genom att vara öppna och transparenta samt involvera civilsamhället genom att till exempel kontinuerligt informera interna (inom kommunkoncernen) och externa intressenter, genomföra remissrundor och samråd stärks delaktighet och ägarskap.

Genom en årlig Utvecklingskonferens med syfte att sprida kunskap och inspiration till föreningar och andra aktörer skapas utbyte, stolthet och förståelse. Landsbygdsrådet har ansvar för Utvecklingskonferensens budget, planering och genomförande.

Kommunen kommer att kontakta alla föreningar inom det geografiska området om nomineringar till rådet.

Utefter inkomna svar kommer kommunen att lämna förslag till vilka som ska ingå i rådet.

Innebär att vi föreslår Kommunen vem som kan ingå i rådet från Bygderådet.

Det kommer en skrivelse om detta framöver. Det kommer att ta tid och blir en ”tung” process.

I förslaget till Landsbygdsråd saknas suppleanter vilket är att beklaga. Vi får återkomma till detta senare i processen.

 1. Info-blad om Ingelstad

Ett info-blad om Ingelstad delades ut. Det är tryckt i 500 exemplar. Det kommer att finnas tillgängligt på ICA och Ingelstad Huset.

 1. Presentation av de olika föreningarna

-IIK

Jobbar med planering av 100 års jubileum som de har nästa år. De ska bland annat ha en särskild IIK-låt, festligheter den 6 juni mm. Vidare jobbar man med att få fram en konstgräsplan, boulebanor, utegym, mer parkeringsplatser mm.

-Röda Korset

Ingelstad Röda Kors grupp skänkte nu senast 70 000 kr till Kris- och katastrofhjälpen och 15000 kr till Rädda barnen. De anordnar en hel del aktiviteter såsom insamlingsverksamhet till flera angelägna ändamål, lotterier, ett promenadtrim och ett cykeltrim mm. Vidare hjälper man till på Kupan i Växjö.

-Ingelstad Gymnasiet

Totalt har skolan 280 elever som kommer från 60 olika kommuner. Renovering pågår av ladugården. Den beräknas vara färdig till våren. Man jobbar med en tryggare skola och har samarbete med polisen.

-Skytteklubben

Skytteklubben planerar att flytta till nya lokaler på solområdet (sjöbol) från årsskiftet. De nuvarande lokalerna på gamla Växjövägen( gamla Vägförvaltningen) är de uppsagda från årsskiftet.

-Hembygdsföreningen

Planerar för sitt 100 års jubileum nästa år. Man kommer bland annat ha en större fest på Näckrosen den 21 januari dvs 100 år sedan föreningen startade. Sedan kommer man under året att ha aktiviteter såsom berättarkvällar, öppet hus, släktforskning, hantverksdag mm. Dessa aktiviteter kommer i vårt program under våren 2023.

-Kyrka

Bygget har blivit försenat några månader.

Den 30 oktober kl 18 är det krisgruppsmöte i Nöbbele.

Byggnadsföreningen Näckrosen

Den 2 december är det julutställning. Utbyte av utrustning sker på Näckrosen bland annat har man bytt diskmaskin och köksutrustning. Barnteater och vuxenteater har inplanerats under de kommande månaderna.

-Räddningstjänsten

Man har 20 anställda. Grundbemanningen är 3 brandmän som man rycker ut med. Behov av 5 brandmän föreligger vid exempelvis trafikolyckor. Utför ej rökdykning.

-PRO

Är en opolitisk förening. Jobbar med studiebesök, resor, boule, bokcirklar och sång.

-Vårdcentralen

Det finns drygt 5200 listade till vårdcentralen. Man genomför för närvarande hälsosamtal med 50 åringar.

Det har blivit en föryngring av personalen på VC. Deltar på möten med pensionärsorganisationerna.

-LRF

Väldigt hög medelålder på medlemmarna. Vi har inte beredskap för livsmedel i landet. Traktorrace planeras för nästa år.

 1. Bygderådet informerar om vad är på gång
 • Cykelväg. Fortsatt cykelväg till Benisab. Fortsatt cykelväg på Stenlandavägen till avfart Naturbruksgymnasiet
 • Fartkamror kommer sättas upp på 27:an i närheten av utfarten från Sjöbolområdet, en i sydlig riktning och en i nordlig riktning.
 • Hanefors Vägen förbi Hanefors ska ej ska fungera som genomfart. Utredas närmare.
 • Inglinge Hög. Upprustning ska ske. En särskild arbetsgrupp skall arbeta med detta.
 • Centrumplanen. Inget händer för närvarande.
 • Laddstolpar. Kommunala laddstolpar planeras att sättas upp när centrumplanen är färdig.
 • Förskolan. Vad händer med Parkvägens förskola?
 • Utegym. Osäkert vilken plats gymet ska förläggas till?
 • Rivning gamla VV. Rivningsbeslut har kommit.
 1. Kung Inge

Föreningen existerar inte längre. Kvarvarande möbler finns att hyra av Hembygdsföreningen, Peter Hagelberg.

 1. Nytt möte

Nytt möte med kommunen den 9 november. Då ska bland annat behandlas byggande av bro över ån vid Kyrksjön.

 1. Avslutning

Uffe tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län