Möte 1 /6 2022

Minnesanteckningar från möte 220601 i Ingelstad Bygderåd

Närvarande

Ulf Hansen

Kenneth Svensson

Christer Stenberg

Anders Svahn

Lars Olsson

Thomas Johansson

Karl-Erik Johansson

  1. Intervjufrågor inför utvärdering av direktmöte

Kommunen hade skickat ut ett antal intervjufrågor inför utvärdering av direktmötet som hölls den 22 mars på Näckrosen. En konsult skall intervjua Ulf och för att kartlägga mötets uppfattning gjordes en genomgång av frågorna. Generellt var det en del negativa synpunkter som framkom såsom exempelvis hur kallelsen gjorts till mötet, tidpunkten för mötet (för tidigt med start kl 17:30), regionen medverkade ej, ingen uppföljning gjordes (mötesanteckningar saknas) etc

  1. Kung Inge den 27 augusti

Ulf gjorde en genomgång av planeringen för Bygderådets medverkan på Kung Inges dag. Vi ska tillsammans med Kommunen och Vidingehem presentera Centrumplanen, Ingelstad Södra och Ingelshov med ett bildspel som Kommunens och Vidingehems arkitekter, planerare sätter ihop.

Det finns ett stort behov av att informera samhället om vad som pågår.

Det är en inomhusaktivitet som sker i Näckrosens lokaler. Förutom personer från Kommunen och Vidingehem behövs personer från Bygderådet som ställer upp på aktiviteten.

  1. Cykelväg intill Stenslandavägen

Marcus har tidigare föreslagit att man skulle göra en cykelväg intill Stenslandavägen från Kungsvägen till avtagsvägen mot Ingelstad gymnasiet. Denna cykelväg skulle underlätta för barnen att kunna cykla mer säkert från samhället till Ingelvi. Med anledning av detta föreslog mötet att Uffe skulle kontakta Marcus och föreslå att han upprättar ett medborgarförslag angående cykelvägen.

  1. Väg 27

Lars gjorde en genomgång av olika alternativa lösningarna. En ny lösning som tagits fram är ett Räppealternativ som skulle vara en bra lösning med tanke på infrastrukturen till det nya lasarettet och trafiken till Göteborg/Oslo. Thomas Ragnarsson har kallat till ett möte den 14 juni om väg 27 med tjänstepersoner och berörda intressenter, exempelvis Bygderådet. Från Bygderådet kommer Lars Olsson och Thomas Johansson att medverka. Detta avser åtgärder på lång sikt.

På kort sikt gäller att vi måste arbeta för hastighetsbegränsning, metkrokar, omkörningsförbud, säkra skolvägar.

  1. Övrigt.

Uffe återkommer med nytt datum för styrelsemöte.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län