Möte 23 /11 2022

Minnesanteckningar från möte 221123 angående föreningssamverkan i Ingelstad

Representanter för följande föreningar var närvarande

Bygderådet- Ulf Hansen, Kenneth Svensson, Margareta Svensson, Karl-Erik Johansson, Eva Johansson, Lars Olsson, Anders Karlsson

Hembygdsföreningen- Peter Hagelberg

Ingelstad Gymnasium- Kjell-Erik Sagebrand

Ingelstad IK- Tore Davidsson

Ingelstad IBK- Anders Karlsson

Röda korset- Anne-May Karlsson

Friluftsfrämjandet- Roger Dahlfors

Ingelstad Sportfiskeklubb- Roger Dahlfors

Kyrkan- Martin Winberg (Del av mötet)

Skytteklubben- Camilla Revelj

PRO- Yvonne Sjösten

Företag i Ingelstad- Mar.Lis Bygg och Städ

  1. Ulf informerade om kvällens agenda och Bygderådets verksamhet

Ulf hälsade välkommen och presenterade kvällens agenda.

Han gjorde en lägesrapport när det gäller följande punkter.

  • Centrumplanen. Det har gjorts ett flertal utredningar bland annat har det gjorts en fastighetsbestämning av delar av centrum och Solviken av kommunala lantmäteriet. Vidare har det gjorts en dagvattenutredning. Den aktuella tidplanen är att det ska finnas ett planförslag som går ut på granskning i december 2022 och att antagande i KF sker i maj 2023.
  • Ingelstad Södra. Förstudien pågår. Representanter för Bygderådet har deltagit. Solverkstomten (etapp1) har prioritet 1. I samband med förstudien ska man undersöka gles småhusbebyggelse, tät småhusbebyggelse/flerbostadshus, naturmarken mot Skyeån, Dalängsvägens utformning, avstånd kraftledning och bulleravskärmning. För området beräknas det bli 25-30 tomter som beräknas vara färdiga för byggnation under 2025. För etapp 2 och 3 skall studien bland annat titta på deponin, VA, dagvatten och översvämning, Arkeologi, trafikplanering, rekreation, förskola, lukt och jordbruksverksamhet. Denna etapp beräknas uppgå till 200 till 300 tomter och beräknas bli färdig tidigast 2028.
  • Hanefors. Arbetet färdigställs succesivt. Det ser lovande ut.
  • Inglinge Hög. Projektet som kallas förstudie kommer att ledas av Kulturparken Småland och Alexandra Stiernspets. Syftet är att undersöka vad som är möjligt att göra på platsen för att lyfta det när det gäller besöksmål. Projektet beräknas pågå fram till maj 2023.

Väg 27. Lars gjorde en historisk tillbakablick angående turerna beträffande väg 27. Läget är ju nu att den av Trafikverket planerade lösningen med en 2:1 väg från Säljeryd till Bramstorp är uppskjuten på obestämd tid. Ett förslag om förbifart väster om Torsjön har presenterats för Regionen, mer informa- tion om detta framgår av bifogat material. Roger hade pratat med Trafikverket om en åtgärd redan till 2023. Det skulle vara att sätta upp två hastighetskamror på väg 27 vid Ingelstad. Detta vore ju en lämplig åtgärd för att få ner hastigheten.

  1. Presentation av de olika föreningarna

-IIK

A-laget herrar blev uppflyttade till division 4 i samband med ett lyckat kval. Det är mycket egna produkter i laget. Man kommer ha samma tränare nästa år. Dam-laget lyckades hänga kvar i serien trots att det var lite tunt med spelare. Man har 8-10 ungdomslag igång. Det har varit lätt att få tag i ledare och domare. Aktiviteten på paddelbanorna har minskat ganska mycket jämfört med startåret. Föreningen hinner tyvärr inte jobba med tennisbanorna. Antalet parkeringsplatser räcker tyvärr inte till, vilket får till följd att parkering sker vid vägen. År 2024 fyller föreningen 100 år. Man håller på att fundera på hur de ska fira detta.

-Röda Korset

Ingelstad Röda Kors grupp anordnar en hel del aktiviteter. De har haft ett promenadtrim och ett cykeltrim. Det gav 26000 i överskott som gått till katastrofhjälpen. Ett nytt promenadtrim och cykeltrim planeras till sommaren. De har haft social verksamhet med sopplunch mm på Ingelbo. Vidare hjälper man till på Kupan i Växjö 2 dagar per månad. Man hjälper även till med flyktingmottagandet. Deltagit tillsammans med innebandyklubben med aktiviteter i sporthallen för Ukrainska flyktingar. Deltagit i språkkafe och på Ingelshov för Ukranska flyktingar. Deltager i insamling av olika valutor. Skall vara med på julmarknaden och till den har man bakat 60 ostkakor.

-IBK

Klubben har herr, damlag och 15 ungdomslag. Man har 260 aktiva spelare så tyvärr räcker inte hallen till så några lag får träna i Växjö. Man har även i föreningen en del spelare från kringliggande orter såsom Åryd, Ryd och Urshult. Behov av en ny hall föreligger men det är oklart hur den skall finansieras och var placeringen skall vara. IBK har fått med en spelare i Smålandslaget.

-Ingelstad Gymnasiet

Totalt har skolan 260 elever som kommer från 50 olika kommuner. Det föreligger ett stort behov av internatplatser. Antalet anställda på skolan är 65. Det är god ordning på eleverna när de är i skolan. Tyvärr är det inte lika bra ordning när de är utanför skolan, exempelvis vid Sickabacken. Det är dock en hel del ungdomar som kommer från andra orter som också förstör och skräpar ner. Man planerar för vissa tillbyggnader som exempelvis stall och ladugård. Man har samarbete med IIK och IBK i idrottsfrågor.

-Friluftsfrämjandet

Haft svårt att få med föräldrar som ledare, men man håller igång en Mullegrupp och en Strövargrupp på totalt 20-25 personer. I dessa grupper medverkar en del föräldrar. Man jobbar med att försöka skapa nya grupper. Föreningen kommer att medverka på julmarknaden. Man kommer att driva Sickabacken som tidigare år. Man ska ta upp med kommunen att det behövs ett visst underhåll av huset på Sickabacken. Kommer att använda Haneforshuset under året.

-Skytteklubben

Klubben har en väl fungerande styrelse men behöver mer medlemmar. Man har bedrivit skytte för en grupp på 65+ som fungerat bra. Ett antal skyttar har varit med i Smålandsseriernas final i Nässjö och placerat sig på andra plats. Den lokalen man har är hotad så man söker en ny lokal. Ett förslag framkom att man kanske kunde använda skjutbanan i gamla vapenaffären. Klubben har även tillgång till skjutbanan i Säljeryd.

-Sportfiskeklubben

Klubben har haft fem fisketillfällen från land och ett tillfälle för båtfiske under året. Man har i sina lokaler vid Hanefors tillverkat diverse utrustning som man behöver vid fiske. Kommunen ska sköta byggnaderna och det som ska repareras ska vara färdigt nästa år.

-Hembygdsföreningen

Föreningen håller på med planering för renovering av byggnader. Det är dels den södra byggnaden vid hembygdsstugan, dels stugan vid Inglinge Hög. Den 13 december är det luciafirande och i januari är det grötfest. Vidare har föreningen 100 års jubileum 2024.

-PRO

De jobbar för fullt för att hålla föreningen vid liv. Aktiviteter som är igång är boulespel, träffar på Näckrosen och medverkan i Kung Inge.

LRF

Har haft traktorrace i samverkan med Ingelstad Gymnasiet.

  1. Företagande

Tyvärr dålig anslutning av företagare till vårt möte. Med tanke på att det finns så många företag i Carrierområdet vore det bra om fler företagare än Mar.Lis Bygg och Städ kunde delta. Det hade varit bra om det fanns en företagarförening.

  1. Övrigt

Ulf avslutade mötet och meddelade att vi ses om ett halvår igen i denna grupp.

Vid minnesanteckningarna

Karl-Erik Johansson

Det presenterades också förslag till ny sträckning av väg 27 klicka här för att öppna dokumentet.

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län