Informationsmöte om Soltomten

Minnesanteckningar
Informationsmöte Soltomten Näckrosen, Ingelstad 22-10-20

Ett 20-tal Ingelstadbor, bl.a. inbjudna närmast planområdet samt bygderådet.
Medverkande från Växjö kommun: Mikael Ohlsson, Emma Lennartsson, Paul Herbertsson
Efter kort genomgång av översiktsplanen och förstudien för södra Ingelstad där diverse kommande utredningsfrågor lyftes presenterades mer ingående förutsättningarna för Soltomten och det uppdrag för detaljplan som samhällsbyggnadsförvaltningen nu fått.
-En ny väg, med bro, som kopplar samman Soltomten med Helentorp önskas tidigt. En detaljplan finns för bro men det är en fråga till politiken när denna ska byggas. Nuvarande planuppdrag motverkar inte byggnation av bro utan arbetet med Soltomten utgår snarare ifrån att en bro kan finnas.
-Det finns önskan om att i det nya området få med specifika namn kopplat till solverksamheten.
Kommunen har en namngrupp där frågor kring namn får lyftas.
-Det är viktigt att koppla samman det befintliga bostadsområdet med det nya i söder. Finns en oro att Dalängsvägen kommer dela av områdena.
-Dammen söder om planområdet diskuterades. Den omnämns som ”fiskodlingsdamm” i en äldre geoteknisk undersökning funnen på växjö kommun. Flera medverkande bekräftar att man åkt
skridskor där på 1950-talet och att det dessförinnan varit en meanderslinga.
-Det lyftes, och har tidigare lyfts önskemål om att återställa Kyrksjön till hur den såg ut på 1950-talet, dvs med en större vattenspegel. Svar på detta förmedlades 2021 från kommunens sjömiljöansvarig och bifogas åter längst ner.
-Det finns önskemål om att sänka hastigheten på rv 27, eller flytta skylten den blå skylten där ”samhället börjar”. Man menar att kommunen kan styra ”var samhället börjar” och därmed påverka hastigheten. EL avvaktar svar angående den blå skylten. Den vita tätortsskylten som
reglerar hastigheten till 40km/h och finns strax innan cirkulationen vid kyrkan är beslutad av kommunen (efter remiss hos Trafikverket). Krävande/många regler kring att ändra och flytta en
sådan skylt men möjligt och rimligt i samband med att orten byggs ut. Initiativ kan tas av antingen orten själva eller kommunen i samband med utbyggnad. Denna skylt är dock relevant för området närmast den vita skylten.2/4-det finns intresse att veta i vilket skick kommunens förvärvade byggnader är och om/hur de kan återanvändas när området bebyggs. Angående tillfälligt nyttjande av t.ex. bostadsbyggnaden
hänvisas till VÖFAB som förvaltar byggnaderna. Kommande arbete med dp kommer behandla byggnaderna och hur de kan användas/återanvändas.
-Diskussion om utbud och efterfrågan på lägenheter. Det önskas fler lite större lägenheter, och gärna i markplan där möjlighet till trädgård finns, tex för en äldre målgrupp som vill lämna sina villor.
-Gröna stråk diskuterades. I de södra delarna finns idag ett stråk som går genom Soltomten ner mot Sunnansjö. Detta mestadels på privat mark. Där kommunen äger mark kan det i planarbetet dock finnas möjlighet att se över tillgängligheten och utveckla stråk där det är möjligt.
-Ny dragning av genomfartsväg (ersättning till Dalängsvägen) lyfts, illustration och beskrivning skickad på mejl till Emma L 22-10-24. Denna skulle gå i planområdets södra gräns rakt västerut och sedan vika av upp mot Helenetorpsvägen. Med denna dragning kan konstateras att den berör bl.a. privat mark och sanka områden runt Skyeån. I förstudien undersöktes flera sträckningar på väg + bro, bl.a. ett alternativ som liknade detta. Höga naturvärden, dragning under kraftledning,
närhet till och risk för negativ påverkan på Hanefors var några av anledningarna till att denna sträckning ej var önskvärd. I tidigare geotekniska undersökningar bedömde man ”nuvarande
broläge” (det som idag omfattas av detaljplan för bro) som det mest lämpliga eftersom markförhållanden längre söderut ansågs sämre för ändamålet. Vi ser dessutom en stor fördel att vi (kommunen) i planarbetet är den enda markägaren vilket gör kommande arbete enklare. Detta i kombination med oerhört mycket mer väg (kostnader) gör att kommunen bedömer nuvarande väg + föreslagen sträckning som lämpligast samt att en god utformning av vägen kan bidra till att
den inte upplevs dela upp områdena.

Anteckningar av
Emma Lennartsson3/4


SVAR GÄLLANDE KYRKSJÖN:
(från Signe Noresson 2021)
Vi planerar att utveckla miljön vid Kyrksjön, men har begränsade möjligheter att återskapa en vattenspegel som täcker hela Kyrksjöns forna yta under hela året. Det finns främst två anledningar till att detta är svårt att genomföra.
1. Vattenregleringen i Hanefors har avvecklats, till förmån för en mer naturlig flödesvariation och förbättrad möjlighet för fiskvandring längs med vattensträckan. Även miljövillkoren för regleringen i Näckrosdammen kommer att prövas och beslutas i domstol 2024 i
och med den nya lagstiftningen och Nationella planen för vattenkraftverk (NAP). Det är mycket troligt att domstolen kommer besluta att den aktiva reglering som är där idag ska avvecklas, till
förmån för att anlägga ett fast överfall som skapar naturligare flöden, samt en öppen ränna för förbättrad fiskvandring. Sammanfattningsvis kommer det troligtvis inte finnas möjlighet att aktivt reglera flödet till Kyrksjön i framtiden.
2. Markområdet runt Kyrksjön är flackt och känsligt för översvämning. Om vi dämmer upp Kyrksjön och skapar förutsättningar för en högre vattennivå och större vattenspegel till större delen av året, då skapar vi också mindre översvämningsmarginal, vilket leder till att hushållen runt sjön kommer drabbas av översvämningar i stor utsträckning. Detta är i synnerhet en risk med ett förändrat klimat som kan innebära större variationer i vattenflödet.
Under delar av året då vattenflödet är högt i området är det sannolikt att Kyrksjön kommer breda ut sig, men under delar av året då vattenflödet är lägre kommer även Kyrksjöns vattenspegel uppta en mindre yta. Sjöns vattennivåer kommer styras av naturligare årsvariationer, vilket är bra
för biologisk mångfald.
Kommunen har dock planer på att eventuellt utveckla miljön i Kyrksjön i samband med när området exploateras. Just muddring är inte ett bra alternativ, det är en åtgärd som endast är lämplig att utföra på vattenområden som är Riktigt illa däran. Att utföra muddringsarbete i
Kyrksjön kommer troligen skada området mer än vad det gynnar, på grund av att etablerade undervattensväxter (inte vass och bredkaveldun, utan växter som växer helt under ytan) kommer försvinna och ekosystemet i stort kommer störas av grumling och frisättning av näringsämnen.4/4
I samband med förstudien diskuteras olika åtgärder i och kring Kyrksjön för att såväl förbättra områdets rekreativa värden som för att gynna biologisk mångfald och möjligheten till fiskvandring. Kommunen ser i förstudien positivt till att nyttja och förvalta sjön med dess kvalitéer på ett hållbart sätt.

En webbplats om Ingelstad i Kronobergs län