Översiktsplan: Del Ingelstad

Översiktsplan, del Ingelstad

I samrådsförslaget till översiktsplan, del Ingelstad, föreslås nya lägen för bostäder i de södra delarna Ingelstad. Sikabacken, Glasberget/Bosavallen och smalspåret samt en cykelstig öster om Torsjön utvecklas som Ingelstads främsta rekreation- och fritidsområden.

Under samrådstiden (15 november -28 februari) har allmänhet, företag, myndigheter m.fl. möjlighet att lämna sina synpunkter på samrådsförslaget.

PDF 1: Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan, del Ingelstad

PDF 2: Samrådsförslag översiktsplan, del Ingelstad

Hälsningar

Mario Jonjic
Utredare, Planeringskontoret Växjö kommun
Tel. 0470-41588
mario.jonjic@vaxjo.se